سامانه جستجو قوانین
قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
راي شماره 214-27/3/49

راي اصراري هيئت عمومي ديوان عالي كشور
راي :"اعتراض دادسراي استان مازندران مربوط به ماهيت امروخدشه برنظرواستنباط واستدلال دادگاه برتبرئه متهمان مي باشدكه موردرسيدگي فرجامي واقع نمي شودوچون ازحيث رعايت اصول وموازين دادرسي وسايرجهات قانوني اشكالي مشهودنيست لذادادنامه فرجامخواسته بربرائت متهمان ابرام مي گردد."

* سابقه *
راي اصراري شماره 214-27/3/49هيئت عمومي ديوان عالي كشور

دونفربه اتهام ضرب وجرح به كسي كه منجربه شكستن استخوان جمجمه و كشيدن سه دندان اوشده تحت تعقيب دادسراي گرگان واقع شده وبه استنادماده 172قانون مجازات عمومي درخواست كيفرآنان ازديوان جنائي مازندران به عمل آمده است .
دادگاه مزبورپس ازرسيدگي به استنادانكارمتهمان درتمام مراحل تحقيق وگزارش ژاندارمري واينكه جزاظهارشاكي كه متهمان راضارب خود معرفي نموده وگواهي دونفركه نقل قول ازشاكي نموده انددليل ديگري كه توجه اتهام رابه متهمان بنمايددرپرونده موجودنيست وصرف اظهارشاكي خاصه با وجودسابقه اختلافاتي كه بين اوومتهمان نظربه مدارك ابرازي وكيل آنان جريان داشته كافي براي اثبات بزهكاري آنان نيست حكم برائت آنان راصادر نموده است .
دادستان استان فرجامخواهي نموده وشعبه 11ديوان عالي كشورپس از رسيدگي دلائل وشواهدوقرائن موجوددرپرونده رامخالف اصول وكيفياتي دانسته كه دادگاه جنائي مستنداستنباط خودبربرائت متهمان قرارداده از اين جهت حكم فرجاخواسته راشكسته ورسيدگي رابه دادگاه جنائي مازندران بارعايت ماده 8قانون تشكيل محاكم جنائي ارجاع نموده است .
دادگاه دوم نيزپس ازرسيدگي به استناداينكه (بنابه اظهارشاكي كسي درمحل واقعه حاضرنبوده وشهودناظرقضيه نبوده اندواظهارات اوهم با سابقه ءاختلاف فيمابين خالي ازغرض بنظرنمي رسد)حكم برائت متهمان را صادركرده است .
براثرفرجامخواستن دادسراي استان هيئت عمومي ديوان عالي كشوردر 27/3/49به رياست جناب آقاي عمادالدين ميرمطهري رياست كل ديوان عالي كشورباحضورجناب آقاي عبدالحسين علي آبادي دادستان كل كشوروجنابان آقايان روساومستشاران شعب ديوان مزبورپس ازكسب نظريه جناب آقاي دادستان كل كشورمبني براستواري راي فرجام خواسته به اكثريت آراءبشرح زيرراي داده اند:

مرجع :
1 مجموعه موازين قضائي ، جلددوم
ازانتشارات حسينه ارشاد ، چاپ اول ، تابستان 1363
صفحه 90 تا 91

2 مجموعه رويه قضائي كيهان
آراءهيات عمومي ديوان عالي كشور سال 1349 چاپ 1350
صفحه 25 تا 27

12

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده