سامانه جستجو قوانین
قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
راي شماره 206-2/2/49

راي اصراري هيئت عمومي ديوان عالي كشور
راي :"درخواست فرجام دادسراي استان همچنين تقاضاي فرجام ماهوي جناب آقاي دادستان كل درموردتبرئه متهم دوم باتوجه به محتويات پرونده و استنباط واستدلال دادگاه موثردرمقام وموجب نقض دادنامه فرجام خواسته نمي باشدوچون ازحيث رعايت اصول وموازين دادرسي وسايرجهات قانوني نيز اشكالي نيست لذادادنامه فرجامخواسته راجع به تبرئه متهم به معاونت در بزه ابرام مي گردد."

* سابقه *
راي اصراري شماره 206-2/2/49هيئت عمومي ديوان عالي كشور

كسي به اتهام قتل عمد خودوديگري به اتهام معاونت بااوموردتعقيب دادسراي شهرستان بوشهرواقع شده اندوبه استنادمواد170و28قانون مجازات عمومي درخواست كيفرآنان ازديوان جنائي استان هفتم شده است .
ديوان مزبورپس ازرسيدگي متهمان راازاتهام انتسابي تبرئه نموده و براثرفرجام خواستن دادسراي استان شعبه 9ديوان عالي كشورحكم برائت را شكسته ورسيدگي به ديوان جنائي مزبورارجاع مي شود.
دادگاه جنائي پس ازرسيدگي دومي راازاتهام انتسابي تبرئه نموده و متهم اول را(باتوجه به فراراوپس ازارتكاب قتل وبادرنظرگرفتن اظهارات گواهان واظهارات اوليه متهم دوم وبيانات اودرمحضربازپرس )به استناد مواد170و44قانون مجازات عمومي به 5سال حبس بااعمال شاقه محكوم نموده است .
محكوم ازمحكوميت خودودادسراي استان ازبرائت متهم دوم درخواست رسيدگي فرجامي كرده اندوپرونده سرانجام به هيئت عمومي فرستاده شده است .
هيئت مزبوردر2/2/49به رياست جناب آقاي محمودهدايت كه درغياب جناب آقاي عمادالدين ميرمطهري رياست كل ديوان عالي كشورعهده دارامور ديوان عالي كشوربوده اندباحضورجناب آقاي عبدالحسين علي آبادي دادستان كل كشوروجنابان آقايان روساومستشاران شعب ديوان مزبورتشكيل گرديدوپس ازكسب نظريه جناب آقاي دادستان كل كشورمبني برنقض راي صادره مشاوره نموده به اكثريت آراءچنين راي داده اند:

مرجع :
1 مجموعه موازين قضائي ، جلددوم
ازانتشارات حسينه ارشاد ، چاپ اول ، تابستان 1363
صفحه 92 تا 93

2 مجموعه رويه قضائي كيهان
آراءهيات عمومي ديوان عالي كشور سال 1349 چاپ 1350
صفحه 136 تا 138
12

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده