سامانه جستجو قوانین
قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
راي شماره 209-23/2/1349

راي اصراري هيئت عمومي ديوان عالي كشور
(اعتراضات فرجامي دادسراواردنيست زيراباملاحظه گواهي پزشك قانوني درموردمعاينه متهم وسايرمندرجات پرونده استنباط دادگاه مخالفتي بادلائل وقرائن موجودنداشته وچون ازنظررعايت موازين قانوني و قواعددادرسي هم اشكالي بنظرنمي رسدحكم فرجامخواسته كه بربرائت متهم صادرشده بموجب ماده 463آئين دادرسي كيفري به اكثريت آراءابرام مي شود.

* سابقه *
راي اصراري شماره 209-23/2/49هيئت عمومي ديوان عالي كشور

دونفربه اتهام عمل لواط به عنف باكودك 13ساله موردتعقيب دادسراي شهرستان واقع شده اندوبرطبق ماده 207قانون مجازات عمومي درخواست كيفرآنان ازديوان جنائي مركزمي شود.
شعبه 4ديوان جنائي مركز(به استناداينكه دليل موجب حصول علم به وقوع بزه ازناحيه متهمان موجودنيست )حكم برائت متهمان راصادركرده است .
دادسراي استان مركزازاين حكم فرجامخواسته وشعبه 12ديوان عالي كشور درتاريخ 8/11/43چنين راي داده اند:
"اعتراضات دادسراي استان مركزوتقاضاي ماهوي نماينده جناب آقاي دادستان كل بشرح زير:
(باتوجه به دلائل وشواهدوقرائن مندرج درنظريه آقاي (ف )داديار ديوان كشورولايحه فرجامي دادسراي استان مركزحكم دادگاه دربي تقصيري متهمان برخلاف محتويات پرونده بنظرمي آيدكه به تجويزماده 430مكررقانون آئين دادرسي كيفري تقاضاي رسيدگي فرجام ماهوي ونقض حكم رادارم )واردبنظر مي رسدزيراازملاحظه محتويات پرونده وجهاتي كه درلايحه دادسراي استان مركزاشاره شده دلائل وقواعدوشواهدموجوددرپرونده مخالف اصول وكيفياتي است كه دادگاه مستنداستنباط خودبربرائت متهمان قرارداده لذادادنامه فرجامخواسته به اتفاق آراءبه استنادماده 430مكررازقانون آئين دادرسي كيفري نقض ورسيدگي طبق ماده 8قانون طرزرسيدگي محاكم جنائي به شعبه ديگر دادگاه جنائي مركزارجاع مي شود)
شعبه دوم ديوان جنائي مركزبموضوع رسيدگي نموده ومجددادرتاريخ 27/3/46بعلت عدم كفايت دليل حكم به برائت متهمان ازاتهام انتسابي داده است .
دادسراي استان مركزتقاضاي رسيدگي فرجامي نموده وهيئت عمومي ديوان عالي كشوربه رياست جناب آقاي عمادالدين ميرمطهري رياست كل ديوان عالي كشوروباحضورجناب آقاي عبدالحسين علي آبادي دادستان كل كشوروجنابان آقايان روساومستشاران شعب ديوان عالي كشورتشكيل پس ازكسب نظريه جناب آقاي دادستان كل مبني بر:
"دلائل ارتكابي بزه ازطرف متهمان بشرح زيرمي باشد:
1- شاكي خصوصي "ح "كارمندشركت واحداتوبوسراني درساعت 12روز 10/10/40به اتفاق "ع "طفل سيزده ساله محصل كلاس 5 دبستان دركلانتري حضور پيداكرده وشكايت كرده كه طفلم ازروز21آذرماه با"م "آشناشده "م "هروزبه اوپول ميداده كه برايش سيگاروكبريت واشياءديگرمي خريده وچندروزبعد اورااغفال كرده به دكان برده وپشت دستگاه بااوعمل لواط انجام داده ووقتي پسرم ازدكان خارج مي شده "س "باتهديداورابه مستراح مسجدجنب كوچه سنگي برده وبااوعمل لواط انجام داده است ."
2-"ع "13ساله دركلانتري مي گويد"روز21آذرماه سال جاري با"م "كه در چهارراه ...خياطي داردآشناشدم وبه من مي گفت براي من سيگاروكبريت و چيزهاي ديگربخرمنهم مي خريدم به اومي دادم درعوض به من يك  تومان مي داد بعدازچندروزدردكان مرابردپشت جعبه كارخودبامن لواط انجام دادودر نزدبازپرس اضافه نموده (زيرشلواري آبي سربي داشت وموهاي زهاراوبلند بودبه اندازه دوسانتي مترسياهرنگ ودرجاي ديگرمي گويد(مرامي بوسيدو آلت مراماليدتاراست شدبعدپشت خودرابه من كردوگفت اين كارراازعقب بامن بكن من آلتم رادرسوراخ اوگذاشتم ولي نتوانستم كاري انجام دهم ودر اطراف مقعداوموي زيادي نبودومقعدكن بي موبود)وقتي ازدكان خارج مي شدم "س "جلوي مراگرفت گفت چراگريه مي كني گفتم "م "بامن كاربدكرده مرا"س " باتهديدبرددرمستراح مسجدجنب كوچه سنگي بامن عمل لواط انجام دادو شلوارم كثيف بودپدرومادرم علت راپرسيدندجريان راگفتم )
3- گزارش شماره 10562-11/10/40كلانتري بخش 6تهران مبني براينكه "م "متهم دربرگ بازجوئي مي گويد(روزپنجم آبان "ع "باخواهركوچكش آمدند ازمن يك عكس كه پشت ويترين بودخواستندبه آنهادادم واظهارات آنهارادر موردعمل لواط تكذيب مي كنم ومن اصلا"ع "رابه دكان خودنبردم واصولانزديك به ده سال است كه نمي توانم كاري انجام دهم )
4- گواهي نامه شماره 27851-10/10/40پزشكي قانوني به اينكه (سرخي و سائيدگي اطراف مقعدداردوعضله مضيقه نسبتاشل مي باشدكه براثردخول مكرر جسم سختي مي باشد)
5- گواهي نامه شماره 27879-10/10/40پزشكي قانوني به اينكه "م " معاينه گرديداعضاي تناسلي خارجي طبيعي است ونعوظ دارد.
6-گزارش پاسبان شماره 1359ماموردستگيري "س "متهم ديگركه پس از متواري شدن دستگيرشده .
7- گزارش مورخ 1/10/40شعبه 1آگاهي بخش 6كلانتري .
8- نقشه اي كه بازپرس ازشكل دكان محل عمل دررديف 11ترسيم نموده است وسايراقدامات بازپرس صحت اظهارات "ع "متحمل بزه رامدلل مي سازد
9- گزارش 12/10/40مامورآگاهي بخش 6به اينكه درايستگاه اتوبوس "س "متهم به شعبه دلالت شده ودرصورت جلسه مواجهه آگاهي "ع "اظهارداشته همين "س "بامن عمل لواط انجام داده است "س "متهم اظهارداشته (اين بچه را كه مي گوئيداسمش "ع "است خودش به من گفت اسم من حاجي مي باشدچون پدرش راننده شركت واحداست ديده ام مي شناسم يك ماه قبل ساعت 30/7شب جلوي دايره مولوي نزدمن آمدگفت اگرپول داري سه تومان به من بده من سه تومان به او دادم .
پرسيده شدروي چه سابقه پول دادي درجواب مي گويدچون مي دانستم پدرش راننده شركت واحداست به اوپول دادم كه بعدا"پس بگيرم )
ازاستقصائات فوق بخوبي مسلم مي گرددكه "م "خياط كه متاهل بوده و داراي هفت اولادمي باشدمرتكب دوجرم شده اول ارتكاب عمل لواط نسبت به طفل كمتراز15سال دوم واداركردن طفل به ارتكاب عمل منافي عفت باخودش مجازات جرم اول طبق بندب ماده 207حبس موبدبااعمال شاقه ومجازات عمل دوم اوطبق بنداول ازماده 211ازششماه الي سه سال حبس تاديبي وتاديه غرامت مي باشد.
مجازات "س "متهم ديگركه باتهديدمرتكب عمل لواط بامجني عليه سيزده ساله شده طبق ماده 207ده سال حبس بااعمال شاقه است .
بنابه مراتب بالاكه شمه مختصري ازپرونده امراستخراج شده مجرميت آنان مسلم وبه همين جهت حكم برائت آنان مخدوش است .
اگراين دومتهم كه نسبت به يك جوان 13ساله فاقدقوه مميزه دبيرستان بااغفال وتهديدتجاوزنموده اندبدون عقاب باقي بمانندازجريحه داركردن عفت جوانان ساده لوح دبيرستان حول وحوش خودفروگذارنخواهندنمود.
دادستان كل كشور- عبدالحسين علي آبادي
مرجع :
1 مجموعه موازين قضائي ، جلددوم
ازانتشارات حسينه ارشاد ، چاپ اول ، تابستان 1363
صفحه 74 تا 78

2 مجموعه رويه قضائي كيهان
آراءهيات عمومي ديوان عالي كشور سال 1349 چاپ 1350
صفحه 182 تا187

توضيح :
اين راي درمجموعه رويه قضائي كيهان بدون شماره چاپ شده است .

5

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده