سامانه جستجو قوانین
قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
راي شماره 93-11/2/47

راي اصراري هيئت عمومي ديوان عالي كشور
(باملاحظه اظهارات رضاشاهدعيني قضيه كه باكمال سادگي دربدوامر جريان مشاجره لفظي بين متهم (الف )و(مقتول )رابيان داشته وگفته كه بالاخره امرمنجربه آشفتگي متهم وتعقيب (الف )درچادروبلافاصله تيراندازي شده است وباتوجه به بيانات اكرم برادرمقتول براينكه هنگام حمل جسدبه علي اكبردهدارمخدوم متهم برخورده ونامبرده مشاراليه رادعوت به سكوت كرده و اظهارات علي حسين منسوب متهم كه گفته (جنازه رانبريدتامن به رعايابگويم (الف )خودكشي كرده است )وباتوجه بصورت جلس مربوط به معاينه جسدكه درآن اشعارشده حداقل فاصله تيراندازي به مقتول دومتربوده وبااين حال فرضيه خودكشي (الف )منتفي تلقي گرديده واين تشخيص بااظهارات رضاكه (ح )راضارب (الف )معرفي نموده قابل تطبيق مي باشدوباتوجه به مندرجات گزارش شماره 8034مورخه اول آذرسي ونه ژاندارمري درموردشكايت ابراهيم گواري وعبدالله بهادري ازاكرم وپدرش مبني برسرقت شلتوك استفاده مي شود كه انگيزه شكايت آنهابمنظورطرفداري از(ح )(متهم )وابين بردن اثرشهادت اكرم وشكايت اودرموردقتل (الف )بوده است )واردبنظرمي رسدوراي صادره مخالف اصول وكيفياتي است كه دادگاه مستنداستنباط خودبربرائت متهم قرارداده وبدون توجه به چگونگي عدم تاثيردلائل فوق درارتكاب بزه ازناحيه متهم بصرف موادي شهادت چندنفركه شهادت آنهاهم تلقيني عنوان گرديده مبادرت به صدورحكم گرديده است حكم مزبورمخدوش تشخيص ونقض مي شودو رسيدگي مجددباتوجه بماده 8قانون راجع به محاكم جنائي به دادگاه جنائي استان هفتم (فارس )ارجاع مي گردد.

* سابقه *
راي شماره 93-11/2/47اصراري      رديف 46هيئت عمومي ديوان عالي كشور

فرجامخواه :دادستان استان هفتم .
فرجامخوانده :(ح )
فرجامخواسته :دادنامه شماره 12-21/1/44صادره ازشعبه جنائي دادگاه استان هفتم .
گزارش كار:(ح )به اتهام قتل عمدئ(الف )طفل دوازده ساله درتاريخ 29/8/1329موردپيگرددادسراي شهرستان شيرازواقع مي گردداجمال قضيه چنين عنوان شده كه (الف  )دشتيان (ح )درقريه (بزميان )بوده وروزهاهنگام جمع آوري محصول معمولابه تهيه آتش وچاي براي متهم كه مباشرمحل بوده اشتغال داشته درروزواقعه براثرمشاجره لفظي كه بين متهم وطفل مزبورروي ميدهدوبين آنهافحاشي مي شود(ح )طفل راتعقيب ودرداخل كپري باتفنگي كه دراختيارمتهم بوده اورابه قتل مي رساندپس ازخاتمه تحقيقات دادستان شهرستان بموجب كيفرخواست شماره 344/د24/2/39 اجمالابه استناداعلاميه اوليه برادرو خواهرمقتول وگواهي نامه پزشكي ونظريه شوراي پزشكي وتلقيني بودن اظهارات شهودوگزارش 8305-1/9/29گروهان ژاندارمري مرودشت واظهارات دشتبان ورضاكه بلافاصله پس ازوقوع جرم وعزيمت بازپرس به محل انجام شده واحراز اين موضوع كه تفنگ آلت جرم همواره دردست وتصرف  متهم بوده وآن راازخود دورنمي ساخته وتلاش متهم براي اخذگذشت نامه ازاولياءدم وسايرمحتويات پرونده عمل انتسابي به وي رامحرزومنطبق باماده 170قانون كيفرعمومي دانسته ودرخواست مجازات اوراازدادگاه جنائي استان هفتم كرده است و پس ازطرح پرونده دردادگاه جنائي وانجام تشريفات مقرره به موضوع رسيدگي وبه اكثريت آراءواجمالاچنين نظرداده است "صرف  نظراوگذشت شاكي (برادرمقتول )متهم درتمام مراحل تحقيقاتي منكربزه انتسابي است وآنچه از مجموع تحقيقات معموله مستفادمي گرددتنهاشاهدي كه ادعاميكندمتهم (الف )رابه قتل رسانده رضافلاحي فرزنداحمدپسرعموي (الف )بوده كه اظهار داشته (من بيرون چادرايستاده بودم ديدم (ح )و(الف )پيش هم ايستاده بودند ويك تفنگ كول (ح )بودوبعد(ح )به (الف )گفت بروآتش درست كن (الف ) گفت حالامي روم (ح )گفت بروتخم سگ (الف )رفت توي چادرو(ح )دنبالش رفت توي چادركه يك وقت صداي تيربلندشدورعيت هاكه نزديك چادربودندگفتند (الف )كشته شده )واكرم فرزنداحمدپسرعموي ديگر(الف )به نقل قول ازرضا فلاحي اظهارداشته كه ازنامبرده شنيدكه (الف )را(ح )كشته است درصورتي كه بهروزفرزندرشيدولي فرزندگنجي ابوالقاسم فرزندعلاءالدين كارمنداوقاف چراغ كشاورزعوض فرزندولي حاجي فرزندبمانعلي حسين فرزندمحمدحسن براتعلي فرزندعلينقي مختاروسيديحيي فرزندان حسين عباس پسرحسين همگي اظهارداشته اند(الف )دچادربوده وموقعيكه صداي تيرتفنگ شنيده شد(ح ) بدون دردست داشتن تفنگ درخرمن ونزدبعضي ازآنهابوده محمدفرزندشهباز برادر(الف )درتحقيقاتي كه درسه روزبعدازوقوع حادثه ازاوبعمل آمده (ح ) متهم راقاتل برادرخودمعرفي ننموده همچنين اظهاراتي كه مبني بروقوع مشاجره لفظي بين متهم ومجني عليه بوسيله رضافلاحي به تنهائي عنوان گرديده صرف نظرازاينكه ازطرف شهودديگراين موضوع تائيدنگرديده اصولامعقول بنظرنمي رسدكه انگيزه قتل طفل دوازده ساله اي بوسيله تفنگ دراثرفحاشي بوده باشدبعلاوه متهم به حكايت پرونده ساكن غياق آبادخضرك  بوده وبه نمايندگي اكبردهداري موقتابه سمت نمايندگي درميان بزميان كارمي كرده ازاين جهت نمي توان فرض نمودكه شماراليه داراي آنقدرنفوذبوده كه گواهان وفق دلخواه اوبرخلاف حقيقت شهادت داده باشندعليهذابنظراكثريت چون دلائل مثبته وكافيه كه موجب حصول يقين نسبت به قتل (الف )بوسيله (ح )گردد موجودنيست برائت متهم ازبزه انتسابي اعلام مي گرددنظراقليت بركافي بودن ادله برمحكوميت متهم بوده براثرفرجامخواهي دادسراي استان بعنوان كافي بودن دلائل وتقاضاي فرجام ماهوي نماينده دادسراي ديوان عالي كشورشعبه دوازدهم ديوان عالي كشوربموجب دادنامه شماره 42/1513اعتراضات ماهوي راوارددانسته وضمن نقض حكم بدوي رسيدگي مجددرابارعايت ماده 8قانون مربوط به دادرسي جنائي به شعبه ديگردادگاه جنائي استان هفتم ارجاع كرده است وپس ازطرح مجددپرونده دردادگاه جنائي آن استان وانجام تشريفات مقرره شعبه ديگردادگاه جنائي به موضوع رسيدگي نموده وبموجب دادنامه فرجامخواسته اجمالاچنين راي داده است .
متهم درتمام مراحل مختلفه تحقيق منكرارتكاب جرم است ومنحصرشاهد عيني ادعائي رضافلاحي فرزنداحمدپسرعموي (الف )بوده كه صرفنظراز اظهارات نامبرده بااظهارات بهروزفلاحي بشرح صورت مجلس مورخ 830/29 مغاياست چه رضامدعي شده كه متهم پس ازقتل باتفنگ ازچادربيرون آمده و بهروزاظهارداشته تفنگدرچادرروي جنازه بوده ونمي داندكي (الف )راكشته عده اي گواه به اسامي عباس فلاكي ،بهروز،ولي فرزندگنجي ،غنچه فلاحي ،نياز فلاحي ،صادق زارع ،خان كرم زارع ،عوض فرزندفرج ،ابوالقاسم فرزندبمانعلي باتعلي ،حسن ومختاروسيديحيي متفقااظهارداشته اندكه درموقع وقوع قتل و شنيدن صداي تيرمتهم نزدآنان روي خرمن بوده واظهارات رضافلاحي راتكذيب نموده اندلذادادگاه باتوجه به اظهارات محمدفرزندشهبازبرادر(الف ) بعلت فقددليل كافي حكم برائت (ح )راازاتهام قتل (الف )صادرمي نمايد.
نظراقليت بركافي بودن دليل ومحكوميت متهم بوده دادياراستان هنگام اعلام راي فرجامخواسته سپس طي لايحه ارسالي به استنادادله مذكوردر كيفرخواست حكم فرجامخواسته رامخدوش وقابل نقض دانسته اين فرجامخواهي به متهم ابلاغ شده ضمناجناب آقاي دادستان كل بافرجامخواهي دادسراي استان موافقت نموده وپرونده براي رسيدگي به اين شعبه ارجاع گرديده است 
درتاريخ 12/10/45گزارش مطرح واوراق پرونده قرائت وموضوع اصراري تشخيص ورسيدگي درصلاحيت هيئت عمومي ديوان عالي كشوراست زمقررمي گردد پرونده به هيئت مزبورتقديم شود.
راي شماره 93-11/2/47
به تاريخ روزچهارشنبه يازدهم ارديبهشت ماه يكهزاروسيصدوچهل و هفت هيئت عمومي ديوانعالي كشوربرياست جناب آقاي عمادالدين ميرمطهري رياست كل ديوانعالي كشورووباحضورنماينده جناب آقاي دكترعبدالحسين علي آبادي دادستان كل كشوروجنابان آقايان روساومستشاران شعب ديوان عالي كشورتشكيل گرديدپس ازطرح وقرائت گزارش پرونده وملاحظه اوراق لازم وبا كسب نظريه دادسراي ديوان عالي كشورمبني برابرام راي فرجامخواسته بشرح زيربيان عقيده مي نمايد.
اعتراضات دادسراي ديوان عالي كشوربردادنامه فرجامخواسته بشرح زير:

مرجع :
موازين قضائي ،ازانتشارات حسينيه ارشاد(جلد 1) صفحه 077تا081
2

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده