سامانه جستجو قوانین
قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
راي شماره 106-22/3/47

راي اصراري هيئت عمومي ديوان عالي كشور
راي :ازطرف فرجامخواه اعتراض موجهي كه موثردرنقض راي فرجام خواسته باشدبعمل نيامده وازنظرتشريفات دادرسي نيزاشكالي كه موجب نقض باشدبنظرنمي رسدورائفرجامخواسته به اكثريت آراءابرام ميشود.

* سابقه *
راي اصراري شماره 106-22/3/47     رديف 53هيئت عمومي ديوانعالي كشور

فرجامخواه :ب
فرجامخوانده :دادستان استان اهواز
فرجامخواسته :دادنامه 1303-15/11/41
جريان كار:ب 19ساله فرزند(م )به اتهام ورودبه فراش زن شوهردار بدون رضاي اوبقصدعمل منافي عفت درتاريخ 14/6/39تحت تعقيب دادسراي شهرستان آبادان واقع ودادستان به استنادماده 208قانون مجازات عمومي از دادگاه جنحه تقاضاي تعيين مجازات اورامي نمايد.
دادگاه جنحه بموضوع رسيدگي كرده وباتوجه به شكايت شاكي وگزارش شماره 64/45-14/6/39كلانتري بخش 8واقرارصريحمتهم درتمام مراحل بازجوئي وسايرقرائن وامارات جرم اوراثابت تشخيص ومستندابه قسمت دوم بندالف ازماده 208قانون مجازات عمومي وماده 45همان قانون اورابه ششماه حبس تاديبي محكوم مي نمايدبراثرشكايت پژوهشي محكوم عليه دادگاه استان پس ازرسيدگي باذكراينكه تخفيف بايستي به استنادماده 45مكررباشدنه 45 اصلي وبعنوان اينكه تاثيري درماهيت امرنداردودادنامه پژوهشخواسته صحيحاصادرشده آن رااستوارمينمايدازاين حكم محكوم عليه خواستارفرجام ميشودشعبه 8ديوان عالي كشوربموجب حكم شماره 6348-20/11/39چنين راي ميدهد.
"گرچه محكوم عليه اعتراضي نكرده است تادراين مرحله مورددقت واقع شودوليكن چون تعقيب اين نوع جرائم مستلزم شكايت مدعي خصوصي است وچون نسبت به شوهرشاكيه تكليف صلحنشده واين اقدام درموضوع ممكن التاثيراست بانقض حكم مميزعنه رسيدگي مجددبه دادگاه صادركننده ارجاع مي شود"
دادگاه استان مجددابموضوع رسيدگي نموده چنين راي ميدهد:
"گرچه ازطرف آقاي دادياردادسراي آبادان به شوهربانو(ف )شاكيه تكليف سازش شده وشوهرنامبرده باوصول ابلاغ قانوني احضاريه دراين دادگاه حاضرنگرديده ليكن باتوجه به شكايت بانو(ف )؟اينكه مشاراليهماحين تكليف سازش بشرحصورت مجلس مورخ 14/6/1339دادسراي آبادان صريحاعدم گذشت خودرااعلام داشته هرچندشوهربانوي مذكوره هم مي توانسته شكايت نمايدوليباتوجه به اينكه شاكيه خودصاحب شرافت وشخصيت بوده ودراين موردكه متهم بدون اطلاع ورضايت وئبراي انجام عمل منافي عفت عنفاوارد فراش اوگرديده واعمالي هم انجام داده كه منجربه بيدارشدن شاكيه ازخواب شده مشاراليهماميتوانسته است اقدامبه شكايت نمايدوحق شكايت شوهر نافي حق شكايت بانوي نامبرده نبوده تاموردازمصاديق 212قانون مجازات عمومي وشوهرمنحصراحق شكايت داشته باشدوبنابراين وباتوجه به شكايت بانوفاطمه وعدم گذشت وي عدم تكليف سازش به شوهرشاكيه تاثيري درقضيه نداردوچوناعتراض موجهي كه موثردرفسخ دادنامه پژوهشخواسته باشدازطرف محكوم عليه پژوهشخواه ايرادنشده واظهارات نامبرده مبني براينكه به دعوت بانو(ف )نزداورفته يابانوي نامبرده وي رابزوربه پشت بام خانه خودبرده موجه ومدلل نبوده ودادنامه مستانف عنه موجهاومستدلاصادرگرديده وازحيث احرازبزهكاري متهم وتطبيق عمل وي بامقررات جزائي وتعيين مجازات ورعايت تخفيف لازم خالي ازاشكال بوده ودادگاه بااصلاح ماده 45 مذكوردرحكم شماره 618-39دادگاه جنحه آبادان به ماده 45مكررقانون مجازات عمومي حكم مزبوررامبني برمحكوميت (ب )فرزند(م )شهرت (ن )به ششماه حبس تاديبي بااحتساب ايام بازداشت گذشته تائيدواستوارمي نمايد
محكوم عليه حين ابلاغ حكم بدون ذكراعتراض خواستارفرجام شده كه رسيدگي به شعبه هشتم ديوان عالي كشورارجاع ميگردد.
چون موردمشمول ماده 463قانونآئين دادرسي كيفري است رسيدگي در صلاحيت هيئت عمومي ديوان عالي كشورمي باشد.
به تاريخ روزچهارشنبه بيست ودوم خرادماه يكهزاروسيصدوچهل وهفت هيئت عمومي ديوانعالي كشوربرياست جناب آقاي عمادالدين ميرمطهري رياست كل ديوانعالي كشوروباحضورجناب آقاي دكترعبدالحسين علي آبادي دادستان كل كشوروجنابان آقايان روساومستشاران شعب تشكيل گرديدپس از طرح وقرائت گزارش پرونده وملاحظه اوراق لازم وباكسب نظريه جناب آقاي دادستان مبني برابرام راي فرجامخواسته به اكثريت آراءبه شرح زيرراي مي دهند:

مرجع :
موازين قضائي ،ازانتشارات حسينيه ارشاد(جلد 1) صفحه 101تا103
2

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده