سامانه جستجو قوانین
قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
راي شماره 148-16/11/47

راي اصراري هيئت عمومي ديوان عالي كشور
راي :(اعتراض دادستان استان برحكم فرجامخواسته به نحويكه مستلزم نقض آن باشدباتوجه به محتويات پرونده وملاحظه اوراق ومدارك موجوددرآن ونحوه استدلال دادگاه واردبنظرنرسيده وحكم فرجامخواسته كه بارعايت اصول دادرسي ومقررات قانوني صادرگرديده است بي اشكال بوده ابرام مي شود).

* سابقه *
راي اصراري شماره 148-16/11/47هيئت عمومي ديوان عالي كشور

فرجامخواه :دادستان استان پنجم .
فرجامخوانده :(م )
فرجامخواسته :حكم شماره 252-10/6/44دادگاه جنائي استان پنجم .
گردش پرونده :فرجامخوانده به اتهام استعمال موادافيوني واخفاء 285گرم ازماده مزبورموردتعقيب دادسراي كرمانشاه قرارمي گيردوطبق مواد 7و9قانون منع كشت خشخاش درخواست تعيين كيفرش ازدادگاه جنائي استان پنجم مي شوددادگاه مزبوربه اتهامات وي ژسيدگي وچنين راي مي دهد:(نظربه صورت مجلس 28/8/41واقاريرصريح متهم درتمام مراحل برتعلق ماده افيوني مكشوفه بخودكشف 285گرم شيره آبكي ازمتهم محرزليكن چون متهم درتمام مراحل اظهارنموده معتادبه استعمال آن است وماده مزبوررابراي استعمال نگهداري كرده است وقيافه اومويدآن است باتوجه به اينكه ماده افيوني مكشوفه از لوازم استعمال است عنوان نگهداري واخفاءبمنظورمندرج درقانون برآن صادق نيست وعمل متهم من حيث المجموع استعمال موادافيوني است وباماده 9قانون منع كشت خشخاش منطبق است )وطبق همين ماده به شش ماه حبس تاديبي اورا محكوم مي كندمتهم تسليم گرديده ونماينده دادستان ازآن فرجامخواسته كه رسيدگي به شعبه نهم ديوان عالي كشورارجاع وبشرح راي شماره 1750-5/2/43 اعتراض دادستان راوارددانسته به اين شرح (باتوجه به محتويات پرونده كه ازدستگيري متهم حين استعمال ماده مخدره حكايتي نداشته واظهاراومبني بر معتادبودنش به استعمال ماده مزبورمقرون به دليل موجهي نبوده ومامورين كشف ب-ظن دائركردن شيره كشخانه ازناحيه وي واردمنزلش شده اندواورادر حال تهيه وساختن شيره مطبوخ دستگيرنموده اندوباتوجه به مقدارماده مكشوفه واوضاع واحوال امربه حكم فرجامخواسته وارداست وموجه بنظرمي رسدوچون از حيث تطبيق عمل متهم ازجهت اخفاءيانگهداري موادافيوني كه موردادعاي دادستان دركيفرخواست بوده باماده استنادي دادگاه راي فرجامخواسته مخدوش ومخالف قانون است لذاطبق ماده 430قانون آئين دادرسي كيفري به اتفاق آراءنقض ورسيدگي به شعبه ديگردادگاه جنائي مزبورارجاع مي شود)با اعاده پرونده مجدداپرونده دردادگاه جنائي استان پنجم مطرح وباانجام تشريفات مقدماتي وتشكيل جلسه دادرسي رسيدگي شده وچنين راي داده است ) متهم دركليه مراحل تحقيق مدعي شده كه معتادبه استعمال موادافيوني بوده وبه منظوررفع اعتيادخوداقدام به جوشانيدن وحل نمودن مقداري سوخته درآب نموده كه اين معني موردتائيدمامورين مربوط كه متهم رادرحال جوشانيدن آب مخلوط به شيره بوده قرارگرفته ونيزگواهي شماره 578-13/10/41پزشك مويد صحت ادعاي متهم مي باشدبنابه جهات مذكورووضع وقيافه متهم وسايرقرائن موجوددرپرونده بنظردادگاه من حيث المجموع عمل متهم استعمال موادافيوني بدون مجوزطبي باماده 9ازقانون منع كشت خشخاش واستعمال ترياك انطباق داردومقدار285گرم مايع مخلوط باشيره كه درحال جوشاندن بوده ملازمه با استعمال آن داردوبزه جداگانه اي تلقي نمي شودعليهذادادگاه (م )رابه ششماه حبس تاديبي محكوم مي كند)راي دردادگاه قرائت واعلام شده متهم به آن تسليم گرديده ودادستان استان 5ازآن فرجام خواسته كه پس ازموافقت دادسراي ديوان عالي كشورباطرح آن پرونده به شعبه 9ارجاع گرديده است چون مورد اصراري تشخيص شده براي طرح درهيئت عمومي ديوان عالي كشورفرستاده شده است .
به تاريخ روزچهارشنبه شانزدهم بهمن ماه يكهزاروسيصدوچهل وهفت هيئت عمومي ديوان عالي كشوربه رياست جناب آقاي عمادالدين ميرمطهري رياست كل ديوان عالي كشوروباحضورجناب آقاي عبدالحسين علي آبادي دادستان كل كشوروجنابان آقايان روساومستشاران شعب ديوان مزبورتشكيل گرديد.
پس ازطرح وقرائت گزارش پرونده واوراق لازم وكسب نظريه جناب آقاي عبدالحسين علي آبادي دادستان كل مبني برابرام راي فرجامخواسته مشاوره نموده بشرح زيرراي مي دهند:

مرجع :
موازين قضائي ،ازانتشارات حسينيه ارشاد(جلد 1) صفحه 226تا228
2

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده