سامانه جستجو قوانین
قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
راي شماره 298-1/10/1350

راي اصراري هيئت عمومي ديوان عالي كشور
"نظربه اينكه دادگاه جهات ودلائل موجوددرپرونده رامثبت بي احتياطي راننده هنگام تصادم (برتقديروقوع آن ازناحيه فرجامخواه ) ندانسته واين تشخيص مغايربامحتويات پرونده نيست وازجهت رعايت اصول وقواعددادرسي نيزبرحكم صادره اشكال موجب نقض متوجه بنظرنمي رسد دادنامه فرجامخواسته به اكثريت آراءابرام مي گردد.

* سابقه *
شماره فرجامي 20/6826            رديف 149هيئت عمومي

فرجامخواه :دادستان استان مركز
فرجامخوانده :بهلول آراسته فرزندغفار32ساله اهل وساكن تبريز راننده .
فرجامخواسته :دادنامه شماره 465-4/9/46صادره ازشعبه 15دادگاه استان مركز.
خلاصه جريان پرونده :بموجب كيفرخواست شماره 279-10/5/41بهلول آراسته به اتهام قتل غيرعمدي رضاهفت ساله موردتعقيب دادسراي شهرستان قزوين واقع وبه استنادماده 1ازقانون تشديدمجازات رانندگان درخواست تعيين كيفرش ازدادگاه شهرستان قزوين شده است شعبه اول دادگاه شهرستان قزوين پس ازوصول پرونده رسيدگي ونظربه اينكه اتهام متهم قتل غيرعمدي است كه حسب دلالت پرونده وگواهي گواهان وكساني كه ناظرواقعه بوده اندگواهي داده اندكه ماشيني كه متهم آن راهدايت مي كرده بيش ازحدمقررسرعت داشته موضوع اتهام منطبق باماده 2قانون تشديدمجازات رانندگان است وبزه منتسب به متهم جنائي است واين دادگاه صلاحيت رسيدگي به اتهام متهم را نداردوبه اعتبارصلاحيت دادگاه جنائي مركزقرارعدم صلاحيت دادگاه جنحه را صادرمي نمايدبراثرپژوهشخواهي متهم شعبه اول دادگاه استان مركزبه پرونده رسيدگي ايرادواعتراض متهم پژوهشخواه راوارددانسته زيراباملاحظه مجموع محتويات پرونده جهات موجهي كه موردراازشمول ماده استنادي در كيفرخواست خارج نمايددرپرونده ملاحظه نمي شودضمن فسخ قرارعدم صلاحيت پرونده راجهت رسيدگي ماهوي به دادگاه جنحه قزوين اعاده مي دهندشعبه اول دادگاه شهرستان قزوين به اتهام متهم رسيدگي وبه خلاصه چنين راي داده است :با توجه به معاينه محل تصادف ازناحيه قاضي تحقيق وآثاروعلائم موجوددرمحل حادثه ازقبيل خون طفل مصدوم ونيزباقي نبودن علامت ونشانه اي ازكشيدن ترمز ماشين درمحل واقعه وباتوجه به اظهارات وگواهي چهارنفرازمطلعين به نامهاي محرم وحسين سيفي زاده وتقي چوبداروغلامحسين چلوئيان كه نامبردگان درلحظه وقوع حادثه براي العين ناظركيفيت تصادف بوده ومشاهده نموده اند كه متهم پس ازبرخوردبه طفل متوفي بدون توقف ازمحل حادثه دورشده ومطلعين مزبوردرضمن بازجوئي علائمي ازحيث رنگ وچادراطاق ماشين بيان كرده كه مشخصات مذكوركاملامنطبق باعلائم موجودماشين كه راننده آن بوده مي باشدوبا توجه به اظهارات شاگردراننده ونماينده مالك كه زمان عبورماشين مزبور راازمحل تصادف همان لحظه اي كه مطلعين وناظرين واقعه بيان داشته اظهار نموده اندوباتوجه به بيانات متهم درمراحل بازجوئي واظهارنظرپزشك در موردعلت فوت مصدوم بزهكاري وي راثابت دانسته برطبق ماده 1قانون تشديد مجازات رانندگان بارعايت ماده 45قانون مجازات عمومي مشاراليه رابه پنجماه حبس تاديبي وتاديه پنجهزارريال غرامت نقدي محكوم مي نمايدبراثر پژوهشخواهي متهم ووكيلش شعبه دوم دادگاه استان مركزبه پرونده رسيدگي وبه موجب دادنامه شماره 55-22/1/45اعتراضات وكيل متهم رابه شرح 4صفحه تقديمي وارددانسته وچون مجازات متهم ملازمه به اين معني داردكه ثابت شود متهم مرتكب خلاف يابي احتياطي يابي مبالاتي ياعدم رعايت نظامات شده يا نداشتن مهارت بشرح مواداستنادي دركيفرخواست موجب حادثه گرديده بنابر اين بعلت فقددليل حكم پژوهشخواسته فسخ برائت متهم اعلام مي گرددآقاي دادياردادستان ازاين حكم فرجامخواسته شعبه نهم ديوان عالي كشوررسيدگي و به خلاصه چنين راي داده است ايرادواعتراض دادستان استان مركزوآقاي داديارشعبه مبني بررسيدگي ماهوي ونقض دادنامه به اين شرح (نظربه دلايل مندرج درلايحه فرجامي دادسراي استان وگزارش شماره 1457-1/10/37كلانتري سه قزوين اتهام متهم ثابت به نظرمي رسدلذادلائل وشواهدموجوددرپرونده مخالف اصول وكيفياتي است كه دادگاه مستنداستنباط خودبربرائت متهم قرارداده بنابراين درخواست رسيدگي ماهوي وگسيختن دادنامه رادارم )با توجه به شهادت محرم فرزندصحبت كه ديده است اتومبيل باسرعت حركت مي كرده وبه طفل مجني عليه برخوردواوراپرت كرده است وموقع تصادف چراغ خطرماشين خاموش شده است وفرارمتهم پس ازتصادف وباعنايت به اظهارات حاتم دانائي شاگردراننده خصوصاقسمت اخيراظهارات اومبني براينكه (راننده كه به واسطه ازدحام اطفال دركنارووسط خيابان قدري آهسته كرده و مجدداگازداده )برحكم فرجامخواسته مشعربربي احتياطي راننده وارداست و حكم مزبورطبق ماده 430مكررقانون آئين دادرسي كيفري نقض ورسيدگي به شعبه ديگردادگاه استان مركزارجاع مي گرددشعبه 15دادگاه استان مركزبه پرونده رسيدگي وبه موجب دادنامه شماره 465-4/9/46به خلاصه چنين راي داده است (بنظراين دادگاه دلائل ملحوظ ديوان عالي كشوردرقبال مدافعات متهم كه مشعربرنفي تصادم است نمي تواندمثبت بي احتياطي راننده درمقام تصادم با فرض وقوع تصادم ازناحيه پژوهشخوانده وكاميون تحت رانندگيش تلقي گردد جاده محل تصادم پررفت وآمدوموقع تصادم اوائل شب بوده ودستگيري پژوهشخواه هنگام توقف درآبيك نمي تواندنشانه تاثيرپژوهشخواه درحادثه باشد)خاصه كه طبق نظريه كتبي متخصص مضبوط درپرونده آثارعبورلاستيكهاي كاميون اوروي خون پخش شده درمحل تصادم بانقش لاستيكهاي پژوهشخواه منطبق نبوده كه خواه اين اماره دفاع متهم راتقويب مي كندخلاصه بنظردادگاه مسئوليتي متوجه پژوهشخواه درحادثه قتل رضافرزندكاظم احرازنمي گرددو بالنتيجه بافسخ حكم محكوميت پژوهشخواه برائت پژوهشخواه ازاتهام قتل غيرعمدي اعلام مي داردآقاي دادياراستان مركزبشرح لايحه فرجام خواسته كه جناب آقاي دادستان كل كشورباملاحظه گزارش آقاي مرتضي سرمدباتقاضاي دادسراموافقت نموده اندتكه رسيدگي به اين شعبه ارجاع گرديده است .
چون دادنامه فرجامخواسته اصراري تشخيص گرديدپرونده رابه نظر رياست محترم ديوان عالي كشوربرسانندبراي طرح به هيئت عمومي ارسال دارند.
راي شماره 298-1/10/50               كلاسه 20/6826
به تاريخ روزچهارشنبه اول ديماه يكهزاروسيصدوپنجاه هيئت عمومي ديوان عالي كشوربه رياست جناب آقاي عمادالدين ميرمطهري رياست كل ديوان عالي كشوروباحضورجناب آقاي عبدالحسين علي آبادي دادستان كل كشور وجنابان آقايان روساومستشاران شعب ديوان عالي كشوربشرح زير:
شعبه اول آقاي كاظم بنان آقاي محمداميني آقاي محمدصادق علميه .
شعبه دوم آقاي عبدالله خليل ناجي آقاي ضياءالدين اميرخليلي
شعبه سوم جناب آقاي غلامرضاشريفي اقدس آقاي محمداميني علي صفري آقاي طهماسب رفيعي .
شعبه چهارم
شعبه پنجم آقاي سيدابوالقاسم اخوي آقاي فتح الله ياوري
شعبه ششم جناب آقاي حسين اشرف سمناني آقاي حسين نجفي آقاي حسن نيري
شعبه هفتم جناب آقاي احمدزرين نعل آقاي محمدعلي فرهنگ آقاي مصطفي نديمي .
شعبه هشتم جناب آقاي وجيه الله فاضل سرجوئي آقاي جعفررئيسيان
شعبه نهم جناب آقاي ناصردولت آبادي آقاي محمودنجفي فردوس آقاي سيدمصطفي ميرفخرائي آقاي علي ابهري .
شعبه دهم آقاي جوادحريرفروش آقاي حسين عمادالدين علامه .
شعبه يازدهم جناب آقاي علي صدارت آقاي شمس الدين عالمي .
شعبه دوازدهم جناب آقاي احمدفلاح رستگارآقاي حسين فلسفي آقاي يوسف رئيس سميعي تشكيل گرديدپس ازطرح وبررسي اوراق پرونده وقرائت گزارش وكسب نظريه جناب آقاي عبدالحسين علي آبادي دادستان كل كشورمبني بر"با توجه به دلائل زير:
1- گواهي حاتم شاگردراننده كه اظهاركرده درموقع حركت درخيابان ازدحام اطفال ودويدن آنهابه اطراف موجب شدكه راننده ازسرعت خودبكاهدو ممكن است بدون آنكه متوجه شودعقب اتومبيل به طفل تصادف كرده باشد(صحبت يامحبت )
2- شهادت محرم فرزندمحبت نختاب 18ساله مبني بر"يك دستگاه اتومبيل باري مغزپسته اي باسرعت ازطرف كلانتري بطرف دروازه مي آمدورضا هم ازسمت شمال بطرف جنوب خيابان مي رفت سمت راست ماشين كه اول اطاق بار باشدبه اواصابت كرده واوراپرتاب نمود.
شهادت شهودديگركه ازكسبه خيابان محل وقوع حادثه مي باشندوعبارتند ازحسين فرزندابوالحسن نجفي زاده تقي فرزندمحمدعلي غلامحسين فرزندعلي جريان رابه همان ترتيب كه محرم فرزندمحبت بيان داشته ذكركرده انداز شناسائي راننده وشماره ماشين ونوع آن اظهاربي اطلاعي نموده وفقط به رنگ ماشين اشاره شده است .
3-آقاي سروان صادقي رئيس كلانتري بانشانيهائي كه كسبه خيابان داده بودندبسرعت كاميون راتعقيب مي نمايددرقهوه خانه آبيك كاميوني رابه همان مشخصات مشاهده مي كنندراننده كاميون درآن موقع خواب بوده اورا بيدارمي كنندراننده اظهاركرده ازتهران حركت كرده وعازم تبريزمي باشد ولي وقتي متوجه مي شودنماينده مالك كاميون است ومبداومقصدكاميون رابه سروان گفته است باخشم به نماينده مالك خيره شده سپس مي گويداشتباه كردم كاميون من عازم تهران است .
4- سرپاسبان حسيني قريب به وقوع حادثه كاميون شورلتي راباهمان رنگ درخيابان ديده كه بسرعت زياددرخركت بوده وبطوري راننده بي احتياط مي رانده كه نزديك بوده براي فرارازتصادف ديگركاميون واژگون شود.
چون حكم صادرمخدوش است تقاضاي نقض آن رامي نمايم .
دادستان كل كشور

موازين قضائي ،ازانتشارات حسينيه ارشاد(جلد 2) صفحه 319تا324
11

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده