سامانه جستجو قوانین
قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
راي شماره 172-11/4/1348

راي اصراري هيئت عمومي ديوان عالي كشور
راي :"دادگاه جنائي مجردربودن طفل ومخفي نمودن وي رادرزيرلحاف از مصاديق ماده 207وماده 20قانون مجازات عمومي دانسته است درصورتي كه بر اعمال انتسابي برمتهم به كيفيتي كه دادگاه كرده عنوان شروع به بزه لواط به عنف صادق نيست وباتوجه به ماده 209قانون مجازات عمومي كه ربودن طفل را به قصدعمل منافي عفت جرم مستقلي شناخته بزه انتسابي به متهم رابرتقدير ثبوت ازمصاديق ماده مزبورمي باشدعليهذادادنامه فرجامخواسته به دستور مواد430و463آئين دادرسي كيفري نقض ورسيدگي مجددطبق ماده 8قانون محاكمات جنائي به دادگاه جنائي استان دهم ارجاع مي گردد."

* سابقه *
راي اصراري شماره 172-11/4/48هيئت عمومي ديوان عالي كشور

فرجامخواه "غ "- دادسراي استان دهم
فرجامخوانده - دادسراي استان دهم و"غ "
فرجام خواسته - دادنامه شماره 143-9/7/45دادگاه جنائي استان دهم

گردش كار:درتاريخ 27/2/40"ق "به ژاندارمري همايونشهرشكايت نموده كه "غ "پسرخواهراوراربوده وبه داخل منزل خودبرده وقصدتجاوزبه او داشته است كه چون درداخل منزل طفل دادوفريادكرده وهمسايگان مطلع شده اند موفق نشده هنگامي كه خواهراين جانب به داخل منزل غلام رفته اظهارداشته است كه طفل وي رانديده است وبراثرجستجوطفل راازداخل اطاق منزل "غ "پيدا مي كنند"ب "مادرطفل درژاندارمري اظهارداشته درخانه بودم محمدفرزند عبدالله آمددرخانه وبه من گفت "غ "بچه شمارابرده است درخانه خودش بياو بچه خودرابياورمن به خانه "غ "رفتم "غ "گفت پسرت رفت خيابان دراينجا نيست وقسم خوردمن برگشتم رفتم دخترعباس راآوردم ديدم درب منزل خانه "غ " بازاست "م "راصدازدم "غ "بازجواب دادبچه شمااينجانيست شروع به گريه كردم به "غ "گفتم بچه مرادرچاه انداختي دراين ضمن "م "به درب فشاردادواز اطاق بيرون آمدمن ازترس بچه خودرابرداشتم وازخانه بيرون بردم "غ "هم فوراسوارچرخ دورفت پس ازارسال پرونده نزدجانشين بازپرس متهم درمحضر جانشين بازپرس اظهارداشته همان شب درداخل خانه ام راديورابازكرده بودم عده اي ازبچه هامحله داخل منزل من شدندهرچه خواستم آنهاراخارج كنم نشد راديوراخاموش كردم وازاطاق خارج شدم بچه هارابيرون كردم درب رابستم آمدم بيرون رفتم منزل به منزل زن دائيم وقتي برگشتم منزل ديدم بچه اي پشت درب منزل گريه مي كنددرب رابازكردم مادرش هم آنجابودبچه رابردمادر طفل اظهاراتي راكه درژاندارمري كرده بوددرنزدبازپرس تكرارنمود"م " طفل شش ساله گفته است يك روز"غ "به من گفت بياتوراسوارچرخ كنم وببرم توي خيابان آنوقت مرابردبه منزل خودش هيچكس درخانه نبودمرازيرلحاف كردوگفت صبركن من بروم چرخ رادرست كنم وبرگردم دراطاق ودرخانه رابست من داخل اطاق صدازدم حاجيه "ف "كه منزلش پهلوي منزل "غ "است صداكردم خبري نشدتااينكه مادرم درخانه آمدومن آمدم بيرون وكاري بامن نكردووقتي داخل اطاق صدامي كردم "غ "مي گفت چراصدامي كني محمدفرزندعبدالله گفته است روز25/2/40ساعت 5 بعدازظهرازسركاربرگشتم چرخم پنچرشده بود داشتم آن راتعميرمي كردم ديدم صداي يك بچه ازداخل منزل "غ "بلنداست وداد وفريادمي كندكه تورابه خدامرانجات دهيدمن چوم همسايه "غ "هستم خواستم بروم داخل خانه ترسيدم رفتم به مادربچه گفتم كه صداي بچه تورادرمنزل غ شنيده ام ومن مي دانم كه غ درآن روز"م "راداخل منزل خودبرده بودوچون سابقه دراعمال زشت داردمنظورش انجام عمل بدبابچه بوده .خانم دختر"ع " اظهارات مادرطفل راتائيدنموده علي حاج هاشمي گفته است منزل من نزديك منزل "غ "است يك روزحدودساعت سه بعدازظهرديدم شلوغ است رفتم ديدم چند نفرمقابل منزل "غ "جمع شده اندومي گفتندكه "غ "،"م "بچه "ب "رابرده است داخل منزل خودشان كه باوي عمل لواط انجام دهدمادرش فهميده و"غ "هم ازسر ديوارفراركرده ومن موقعي رسيدم كه "م "راازخانه "غ "درحالي كه ناراحت بود بيرون آورده بودندومي خواستندنزددكترببرندواصولا"غ "دراين موردسابقه داردچون آدم بيكاره اي است بچه هاي مردم رامنحرف مي كندوباآنهاعمل زشت انجام مي دهدپدرطفل هم كه مقيم كويت بوده شرحي وسيله پست ارسال ودرخواست تعقيب متهم رانموده ومتعاقب آن درمحضرجانشين بازپرس حاضروتقاضاي تعقيب متهم رامي نمايدبازپرس به مجرميت متهم اظهارنظروپرونده امربا تنظيم كيفرخواست وفق مواد20وشق 7ازماده 207قانون جزابه دادگاه جنائي استان دهم ارسال ودادگاه جنائي پس ازانجام تشريفات قانوني باتطبيق عمل انتسابي به متهم باماده استنادي دادسراورعايت تخفيف نامبرده رابه دو سال حبس تاديبي محكوم نموده محكوم عليه فرجامخواهي نموده وپرونده درشعبه هشتم ديوان عالي كشورمطرح وطي راي شماره 4/5227 وبااين استدلال (..... دادنامه فرجام خواسته ازحيث تطبيق عمل انتسابي باقانون مخدوش است زيرا به كيفيتي كه درپرونده منعكس است فرجامخواه "م "رافريب داده وبه قصد عمل منافي عفت وي رادرمنزل خودمخفي وحتي درقبال استعلام مادرطفل منكروجود وي درخانه خودشده است بنابراين عمل انتسابي ازمصاديق مواداستنادي نبوده وبرتقديرثبوت بزه مستقل ديگري محسوب مي شود)نقض ورسيدگي مجددبه شعبه ديگردادگاه جنائي استان دهم ارجاع گرديده دادگاه مرجوع اليه نيزپس از انجام تشريفات مقررورسيدگي ودرجلسه سري به اكثريت چنين تشخيص داده است كه متهم بابردن طفل به خانه خودومخفي نمودن اودرزيرلحاف شروع به عمل لواط نموده كه بعلت موانع خارجي ودادوفريادطفل وسروصداي اطرافيان موفق به انجام عمل لواط منظورنشده است وباتطبيق عمل وي باماده 207وماده 20قانون جزاواعمال تخفيف وي رابه دوسال حبس تاديبي محكوم نموده محكوم عليه ودادسراازحكم صادره فرجامخواهي كرده اندوجناب آقاي دادستان كل فرجامخواهي دادسراي استان راقابل طرح تشخيص داده اند.
چون دادنامه فرجامخواسته اصراري بوده پرونده به هيئت عمومي ديوان عالي كشورفرستاده شده است .
هيئت عمومي درتاريخ روزيازدهم تيرماه يكهزاروسيصدوچهل وهشت به رياست جناب آقاي عمادالدين ميرمطهري رياست كل ديوان عالي كشوروباحضور جناب آقاي عبدالحسين علي آبادي دادستان كل كشوروجنابان آقايان روساو مستشاران شعب ديوان عالي كشورتشكيل گرديد.
وپس ازطرح وبررسي اوراق پرونده وقرائت گزارش مربوط وكسب نظريه جناب آقاي دادستان كل مبني برقابل نقض بودن راي فرجامخواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهند:
11

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده