سامانه جستجو قوانین
قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
راي شماره 117-10/7/47

راي اصراري هيئت عمومي ديوان عالي كشور
راي :ازناحيه محكوم عليه فرجامخواه ايرادواعتراضي بيان نشده تا موردتوجه وامعان نظرفرجامي واقع شودليكن اين اشكال برحكم فرجامخواسته وارداست كه دادگاه جنائي بااحرازمعاونت متهم دراستعمال موادافيوني و رعايت مقررات مواد25و45مكررقانون كيفرعمومي متهم رابه ششماه حبس تاديبي كه حداكثركيفرمقرردرباره معاون بزه مي باشدمحكوم نموده درصورتي كه طبق دلالت مواد27و29قانون مجازات عمومي كيفرمقرردرباره معاون بزه همان حداقل كيفرمباشرمي باشدوتعيين حداكثركيفردرباره معاون بزه استعمال موادافيوني خلاف مستنبط ازموادمذكورمي باشدودادگاه جنائي با وجودرعايت مقررات تخفيف مكلف به تنزيل كيفربوده است وچون حكم فرجام خواسته ازاين حيث مخدوش ومعلول مي باشدبه تجويزماده 430قانون آئين دادرسي كيفري نقض ورسيدگي به شعبه ديگردادگاه استان گيلان ارجاع مي گردد.

* سابقه *
راي اصراري شماره 117-10/7/47هيئت عمومي ديوان عالي كشور

فرجامخواه :"ت "
فرجامخوانده :دادسراي استان گيلان
فرجامخواسته :دادنامه شماره 147-6/2/45شعبه 1دادگاه استان گيلان

جريان كار:"ت "به اتهام معاونت با"غ "دراستعمال ترياك و نگاهداري موادافيوني وداشتن آلات وادوات شيره كشي درسال 1340مورد تعقيب واقع شده ودادسراي شهرستان لاهيجان به استنادمواد9و7قانون منع كشت خشخاش وماده 23قانون مجازات مرتكبين قاچاق ومواد28و29قانون مجازات عمومي وماده 25قانون مزبوروماده 2الحاقي به قانون اصول دادرسي كيفري درخواست تعيين كيفراوراازدادگاه جنحه لاهيجان مي نمايدودادگاه به استنادماده 9قانون منع كشت خشخاش وبند3ماده 28وماده 29قانون مجازات عمومي ورعايت ماده 25قانون يادشده (به لحاظ داشتن سابقه محكوميت موثر)وماده 45مكررقانون مجازات عمومي اورابه ده ماه حبس تاديبي محكوم ونسبت به معاونت درنگاهداري موادافيوني وي راتبرئه كرده ودادسراي شهرستان لاهيجان ازكمي كيفروبرائت وي درنگاهداري موادافيوني درخواست رسيدگي پژوهشي كرده وشعبه 3دادگاه استان گيلان راي دادگاه جنحه رادرقسمت برائت "ت "استواروموجبي براي تشديدكيفرندانسته است "ت " درخواست رسيدگي فرجامي كرده وشعبه 11ديوان عالي كشوربه لحاظ اينكه حداكثرمجازات معاون جرم ششماه حبس تاديبي است ودادگابارعايت تخفيف مكلف به تنزيل كيفرازحداكثربوده دادنامه فرجامخواسته رانقض و رسيدگي رابه شعبه ديگردادگاه استان گيلان ارجاع وشعبه 2دادگاه استان گيلان به استناداينكه "ت "نسبت به راي دادگاه جنحه تسليم بوده وشعبه 3دادگاه استان فقط به پژوهشخواهي دادسرارسيدگي نموده وتصميم شايسته اتخاذكرده وبالنتيجه دادنامه بدوي درباره محكوميت اوقطعي شده وموجبي براي رسيدگي پژوهشي دربين نيست اعتراض "ت "راردكرده ودادسراي استان گيلان درخواست رسيدگي فرجامي كرده وشعبه 11ديوان عالي كشوردادنامه فرجامخواسته را نقض ورسيدگي رابه شعبه ديگردادگاه استان گيلان ارجاع وشعبه 1دادگاه استان گيلان باتوجه به اينكه متهم اصلي باوجوديك فقره سابقه به ششماه حبس تاديبي محكوم گرديده وحداقل مجازات بزه مذكورنيزششماه بوده است طبق ماده 9قانون منع كشت خشخاش وماده 25قانون مجازات عمومي ومواد28و29 قانون مزبورورعايت ماده 45مكررقانون مجازات عمومي وي رابه ششماه حبس تاديبي محكوم و"ت "درذيل حكم دادگاه استان معترض گرديده وپرونده به اداره دفترديوان عالي كشورارسال ورسيدگي به شعبه ششم ارجاع شده است .
چون راي دادگاه استان گيلان اصراري محسوب است پرونده قابل طرح در هيئت عمومي ديوانعالي كشورمي باشد.
به تاريخ روزچهارشنبه دهم مهرماه يكهزاروسيصدوچهل وهفت هيئت عمومي ديوان عالي كشوربه رياست جناب آقاي سيدمحمدصدركفيل ديوان عالي كشوروباحضورجناب آقاي عبدالحسين علي آبادي دادستان كل كشوروروساو مستشاران شعب ديوانعالي كشورتشكيل پس ازطرح وقرائت گزارش پرونده و ملاحظه اوراق لازم وكسب نظريه جناب آقاي دادستان كل كشورمبني برنقض حكم فرجامخواسته به اتفاق آراءبشرح زيربيان عقيده مي نمايند:
11

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده