سامانه جستجو قوانین
قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
راي شماره 196-2/12/48

راي اصراري هيئت عمومي ديوان عالي كشور
راي :"هرچنددرموردعدم توجه دعوي باملاحظه ماده 202 قانون آئين دادرسي مدني دادگاه مي تواند قطع نظر از ايراد اصحاب دعوي ازرسيدگي امتناع نمايد و در اين قبيل موارد ايراد خوانده به عدم توجه دعوي بعدازاولين جلسه دادرسي اختصاري شرط اساسي رسيدگي به ايرادنيست ولي فرجامخواه به شرح دادخواست بدوي وتوضيحاتي كه درجريان دادرسي داده شخص فرجامخوانده را من غيرحق متصرف محصول واوراطرف دعوي خودقرارداده وبااينعنوان موردمنطبق بابند2ماده 198 قانون آئين دادرسي مدني بنظرنمي رسدقرارفرجاخواسته مخدوش است وبرطبق ماده 559 قانون آئين دادرسي مدني به اكثريت آراء شكسته مي شودورسيدگي به دادگاه صادركننده قرار(شعبه اول دادگاه شهرستان تبريز)ارجاع مي گردد".

* سابقه *
راي اصراري شماره 196-2/12/48هيئت عمومي ديوان عالي كشور

كسي كه بايكنفرديگر(اصيل وولي قهري دوطفل )بطرفيت يكنفربخواسته مقداري بادام مقوم به مبلغي باخسارات دردادگاه شهرستان ارسباران اقامه دعوي نموده اند.دادگاه مزبوربه قائم مقامي دادگاه بخش به موضوع رسيدگي نموده حكم برمحكوميت خوانده به پرداخت مقداري بادام باپوست صادركرده است .
براثرپژوهش خواستن محكوم عليه دادگاه شهرستان تبريزمرجع رسيدگي پژوهشي به استدلال اينكه (پژوهشخواه درجريان دعوي رفع مزاحمت وغيره و بطوركلي درمورددعوي محصول باغ موردبحث وكيل بانو...بوده نه اصيل در دعوي )دعوي رامتوجه پژوهشخواه ندانسته وباگسيختن حكم قرارعدم توجه دعوي صادركرده است .
شعبه 3ديوان عالي كشوربراثرفرجام خواستن ازقرارمزبورچنين راي داده است :
"دادگاه شهرستان تبريزبه استناداينكه رونوشت وكالتنامه مدعي عليه ازعيال خودبانو...وپرونده هاي واصله ازژاندارمري دلالت بروكالت مدعي عليه ازمشاراليهادراقداماتي كه نموده است داردنه اصالتابه صدور قرارعدم توجه دعوي به مدعي عليه مبادرت ورزيده درصورتي كه طبق ماده 198و 201قانون آئين دادرسي مدني ايرادعدم توجه دعوي دردادرسي اختصاري دراولين جلسه دادرسي بايدبه عمل آيدودرمورداين دعوي ايرادمدعي عليه برعدم توجه دعوي به خودبعدازجلسه رسيدگي به شهادت شهودوبعدازچندين جلسه ازاولين جلسه دادرسي بوده ودادگاه شهرستان تبريزبرخلاف قانون مزبورايرادعدم توجه دعوي راكه دادگاه بدوي موجهاردگرديده قبول كرده است بنابراين قرار فرجام خواسته نقض ورسيدگي به همان شعبه اول دادگاه شهرستان تبريزمحول است ."
دادگاه شهرستان تبريزپس ازرسيدگي به استناداينكه (قرارعدم توجه دعوي تكليف قانوني دادگاه است بنابراين هروقت وبه هرنحوبه اين موضوع توجه نمايدمي تواندبه صدورقرارعدم توجه دعوي مبادرت نمايدوباملاحظه پرونده هاي مورداستنادمسلم است كه اقدامات خوانده دعوي به عنوان وكالت بوده )باگسيختن حكم بدوي مجدداقرارعدم توجه دعوي صادركرده است .
براثرفرجامخواستن ازقرارمزبورهيئت عمومي ديوان عالي كشوردر تاريخ 2/12/48به رياست جناب آقاي عمادالدين ميرمطهري رياست كل ديوان عالي كشورباحضورنماينده جناب آقاي عبدالحسين علي آبادي دادستان كل كشور وجنابان آقايان روساومستشاران شعب ديوان مزبورپس ازكسب نظريه دادسراي ديوان عالي كشورمبني برشكستن راي فرجام خواسته مشاوره نموده چنين راي داده اند:

مرجع :
مجموعه موازين قضائي ، جلددوم
ازانتشارات حسينه ارشاد ، چاپ اول ، تابستان 1363
صفحه 88 تا 90
13

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده