سامانه جستجو قوانین
تصويب‌نامه قانون ملی شدن جنگل‌های کشور (مصوب هيأت‌وزيران)

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
هيأت‌وزيران در جلسه مورخ 27/10/1341 تصويب‌نامه قانون ملی شدن  جنگل‌های کشور را به شرح زير تصويب نمودند.

ماده 1 - از تاريخ تصويب اين تصويب‌نامه قانونی عرضه و اعيانی کليه جنگل‌ها و مراتع و بيشه‌های طبيعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اينکه قبل از اين تاريخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکيت گرفته باشند.

بررسي ماده در رويه قضايي


تصويب‌نامه قانون ملی شدن جنگل‌های کشور (مصوب هيأت‌وزيران) - رأي وحدت رويه شماره ۶۸۱ مورخ ۲۶/۷/۱۳۸۴ هيأت عمومي ديوانعالي کشور راجع به ماده يکم قانون ملي شدن جنگلهاي کشور مصوب۱۳۴۱


شماره : ۶۸۱ تاریخ : ۲۶/۷/۱۳۸۴

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

احتراماً؛ رأی وحدت رویه قضائی شماره 681 مورخ 1384/7/26، ردیف 13/80 بشرح ذیل:
بموجب ماده یکم تصویب‌نامه قانون ملی شدن جنگلهای کشور مصوب 1341، عرصه و اعیانی کلیه جنگلها و مراتع، بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلّق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند و مطابق ماده2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 1371/7/28 تشخیص منابع ملّی و مستثنیات ماده 2 قانون ملّی شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع با وزارت جهاد سازندگی است و به صرف تشخیص وزارت مذکور و قطعیت آن، در مالکیت دولت قرار می‌گیرد و در خصوص مورد، عدم صدور سند مالکیت بنام دولت جمهوری اسلامی ایران، نافی مالکیت دولت نسبت به منابع ملّی شده که به ترتیب مقرر در ماده مرقوم احراز شده و قطعیت یافته باشد نخواهدبود. بنا به مراتب رأی شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان که با این نظر انطباق دارد به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رأی به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.