سامانه جستجو قوانین


جستجو در قوانين و رويه جستجو در عناوين قوانين جستجو در سوالات متداول


قانون تملک آپارتمانها

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری
ماده 9 - هر یک از مالکین می‌تواند با رعایت مقررات این قانون و سایر مقررات
ساختمانی عملیاتی را که برای استفاده بهتری از قسمت اختصاصی‌خود مفید می‌داند
انجام دهد هیچیک از مالکین حق ندارند بدون موافقت اکثریت سایر مالکین تغییراتی در
محل یا شکل در یا سردر یا نمای خارجی در‌قسمت اختصاصی خود که در مریی و منظر باشد
بدهند.
‌

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده