سامانه جستجو قوانین
قانون اصلاح قانون تملک آپارتمانها

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
ماده 13- در صورتی که به تشخیص سه نفر از کارشناسان رسمی دادگستری عمر مفید
ساختمان به پایان رسیده و یا به هر دلیل دیگری ساختمان دچار‌فرسودگی کلی شده باشد
و بیم خطر یا ضرر مالی و جانی برود و اقلیت مالکان قسمتهای اختصاصی در تجدید بنای
آن موافق نباشند، آن دسته از مالکان‌که قصد بازسازی مجموعه را دارند، می‌توانند
براساس حکم دادگاه، با تأمین مسکن استیجاری مناسب برای مالک یا مالکان که از
همکاری خودداری‌می‌ورزند نسبت به تجدید بنای مجموعه اقدام نمایند و پس از اتمام
عملیات بازسازی و تعیین سهم هریک از مالکان از بنا و هزینه‌های انجام شده،
سهم‌مالک یا مالکان یاد شده را به اضافه اجوری که برای مسکن اجاری ایشان پرداخت
شده‌است از اموال آنها از جمله همان واحد استیفا کنند. در صورت‌عدم توافق در
انتخاب کارشناسان، وزارت مسکن و شهرسازی با درخواست مدیر یا هیأت مدیره اقدام به
انتخاب کارشناسان یاد شده خواهد کرد.
‌تبصره 1- مدیر یا مدیران مجموعه به نمایندگی از طرف مالکان می‌توانند اقدامات
موضوع این ماده را انجام دهند.
‌تبصره 2- چنانچه مالک خودداری کننده از همکاری اقدام به تخلیه واحد متعلق به خود
به منظور تجدید بنا نکند، حسب درخواست مدیر یا مدیران‌مجموعه، رئیس دادگستری یا
رئیس مجتمع قضایی محل با احراز تأمین مسکن مناسب برای وی توسط سایر مالکان، دستور
تخلیه آپارتمان یاد شده را‌صادر خواهد کرد.
‌

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده