سامانه جستجو قوانین

جستجو در قوانين و رويه جستجو در عناوين قوانين جستجو در سوالات متداول


آرا دادگاه

خلاصه راي : ثبوت جنون فرد اعم از دائمی و یا ادواری با صدور حکم از جانب محکمه دارای صلاحیت رأی قابلیت استناد دارد، در غیر اینصورت اصل بر سلامت روانی افراد است.

راي شماره : 9209970223200116

تاريخ صدور : 1392/02/04

رای بدوی :

درخصوص اتهام آقای م.ج. فرزند م. دایر بر فروش مال غیر در حکم کلاهبرداری به ارزش 140000000 تومان موضوع شکایت آقای ع.د. حسب شکایت وکیل شاکی، متهم سرقفلی مغازهای را به موکل وی می فروشد و متعاقباً همان مغازه را به شخص دیگری واگذار می نماید.

وکیل متهم در دفاع از موکل خود اظهار می دارد درخصوص ملک موضوع پرونده اقاله انجام گرفته بوده و ملک دیگری به جای آن واگذار شده بود که در این خصوص درخواست استماع شهادت شهود نموده است و به مفاد آن عمل نشده است و وجهی بابت آن پرداخت نشده است. به نظر دادگاه با توجه به شکایت شاکی، کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه 18 تهران، اظهارات انتقال گیرنده ملک موضوع دعوی، تصویر مصدق مبایعه نامه اول و مبایعه نامه معارض و مستحکم و محکمه پسند نبودن دلایل ارائه شده از سوی وکیل متهم مبنی بر اقاله بیع منعقده و دفاعیات غیرمؤثر وی و اقرار ضمنی متهم در دادسرا حسب کیفرخواست صادره، لذا ارتکاب بزه انتسابی از نظر دادگاه محرز و مسلم است [و] دادگاه متهم را به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367 به تحمل یک سال حبس تعزیری و رد مال و جزای نقدی معادل رد مال در حق شاکی خصوصی محکوم می نماید. رأی دادگاه حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.

دادرس شعبه 1149 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ قلی زاده

رای تجدیدنظر :

درخصوص درخواست آقایان م.ک. و ع.ب. به وکالت از آقای م.ج. مبنی بر اعاده دادرسی نسبت به دادنامه قطعی شماره 1876 مورخ 18/12/88 شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در مقام رسیدگی تجدیدنظر و تأیید دادنامه شماره 00962 مورخ 25/8/88 شعبه 1149 دادگاه عمومی جزایی تهران صادر و به موجب آن آقای م.ج. در مورد اتهام فروش منافع متعلق به غیر (سرقفلی یک باب مغازه واقع در ...) به تحمل یک سال حبس تعزیری و رد مال و پرداخت جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است. دادگاه با توجه به اینکه درخواست متقاضی در شعبه دوم دیوان عالی کشور مورد بررسی و طی دادنامه شماره 000507 مورخ 17/10/90 با پذیرش درخواست وی پرونده جهت رسیدگی مجدد به این دادگاه ارجاع، که پس از رسیدگی صورت گرفته در این شعبه و توجه به اظهارات وکلای محترم متقاضی و دقت در لوایح تقدیمی در مجموع با این استدلال که متقاضی با استناد به اینکه جنون ناشی از مصرف بیش از حد شیشه در زمان تنظیم قرارداد و انتقال ثانوی سر قفلی، رافع مسئولیت کیفری وی میباشد تقاضای برائت خود را کرده است. که این درخواست از نظر این دادگاه موجه نمیباشد، زیرا

اولاً ـ هیچگونه دلیل و مدرکی که دلالت بر جنون وی در زمان تنظیم قرارداد و واگذاری قانونی سرقفلی داشته باشد ارائه نکرده است.

ثانیاً ـ گواهی صادره از سوی پزشکی قانونی که مورد استناد وکلای محترم آقای م.ج. قرار گرفته است اشاره به جنون مقطعی نامبرده اخیر شده که در فرض فوق به شدت و عود دوران بیماری قادر به اداره امور خود نبوده است که با توجه به مقطعی بودن بیماری مثبت جنون در زمان انتقال نمی باشد

ثالثاً ـ ثبوت جنون فرد اعم از دائمی و یا ادواری با صدور حکم از محکمه صلاحیت رأی قابلیت استناد دارد، در غیر اینصورت اصل بر سلامت روانی افراد است، لذا با توجه به مراتب فوق دادنامه مورد استناد متقاضی اعاده دادرسی منطبق با قانون و قواعد دادرسی صادر شده است، و درخواست منطبق با هیچ یک از موارد مندرج در ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری نبوده، مستنداً به مفهوم مخالف ماده 276 قانون مرقوم با رد درخواست اعاده دادرسی، حکم به تأیید دادنامه قطعی سابق الصدور به شماره 1876 مورخ 18/12/88 شعبه 43 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که در مقام تجدیدنظرخواهی به دادنامه شماره 00962 مورخ 25/8/88 شعبه 1149 دادگاه عمومی جزایی تهران صادر شده است، صادر و اعلام مینماید. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران قمری ـ عظیمی

در خصوص این موضوع نیاز به وکیل متخصص دارید؟ لطفا با شماره های زیر تماس بگیرید...

تیم حقوقی ما با استفاده ازبهترین وکیل متخصص در زمینه های مختلف از قبیل وکیل انواع دعاوی بانکی، وکیل ثبتی، وکیل جرایم رایانه ای ، وکیل متخصص دیوان عدالت و وکیل انواع دعاوی کیفری آماده خدمت گذاری به اشخاص حقیقی و حقوقیست.

تمامی آرا بر اساس ارا جمع اوری شده از طریق اینترنت می باشد لذا گروه حقوقی دادفران هیچ گونه مسولیتی در خصوص هر گونه استفاده کاربران و احیانا ورود ضرر بر اساس استفاده از این آرا را نمی پذیردو مسولیتی در این خصوص نخواهد داشت.

تلفن : 26740312 21 0098

تماس اضطراري : 9358901089 0098