سامانه جستجو قوانین
قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاك

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی

ماده 2- نسبت به قطعات مفروز از پلاك اصلی شماره 2395 اراضی مشاعی طرشت كه مساحت هر یك بیشتر از یكهزار متر مربع نباشد در صورتی كه متقاضی ثبت یا قائم مقام قانونی او تا تاریخ 29/12/1357 احداث ساختمان در زمین مذكور كرده باشد و اشكال دیگری جز اعتراض بر تحدید مزبور وجود نداشته باشد اداره ثبت به نام متقاضی ثبت یا قائم مقام قانونی او فقط نسبت به یك قطعه سند مالكیت صادر خواهد نمود و هرگاه پس از صدور سند مالكیت معترض ذیحق تشخیص شود دادگاه كسی را كه به موجب این قانون سند مالكیت به نام او صادر می شود به پرداخت بهای زمین معادل ارزش معاملاتی آن در تاریخ صدور حكم و در وجه ذینفع محكوم خواهد نمود. اصلاحی 20/6/1358.

تبصره1- در مورد آن قسمت از اراضی مذكور در این ماده كه طبق احكام قطعی در سهم موقوفه قرار گرفته و مساحت آن تا پانصد متر مربع بوده و از طرف اوقاف باجاره واگذار شده مستاجر تا تاریخ 12/8/58 در آن احداث ساختمان كرده باشد سند مالكیت عرصه به نام موقوفه و سند مالكیت اعیانی بنام صاحب اعیان صادر خواهد شد.

تبصره 2- تشخیص شرایط مقرر در این ماده با اداره ثبت تهران است و اداره ثبت بمحض صدور سند مالكیت مراتب را به دادگاهی كه پرونده در آن مطرح رسیدگی است اعلام خواهد نمود.


بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده