سامانه جستجو قوانین


جستجو در قوانين و رويه جستجو در عناوين قوانين جستجو در سوالات متداول


قانون اجرای احكام مدنی

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری
ماده 106 - مراتب زير بايد در صورت اموال غير منقول قيد شود:
1 - تاريخ و مفاد ورقه اجراييه.
2 - محلي كه مال غير منقول در آنجا واقع است.
3 - وصف مال غير منقول با ذكر مشخصات ملك و مالك و اين كه ملك مشاع است يا مفروز و اشخاص ديگر نسبت به آن حقي دارند يا نه و اگر‌حقي دارند چه نوع حقي است و منافع ملك به كسي واگذار شده است يا خير.
4 - حدود ملك و مجاورين آن.


بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده