سامانه جستجو قوانین


جستجو در قوانين و رويه جستجو در عناوين قوانين جستجو در سوالات متداول


قانون اجرای احكام مدنی

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری
ماده 172 - اجراي حكم بايد كتباً تقاضا شود و در تقاضانامه مزبور نام محكوم‌له و محكوم‌عليه و مشخصات ديگر آنها قيد گردد.


بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده