سامانه جستجو قوانین
قانون جرایم رایانه ای
بخش یكم ـ جرائم و مجازاتها
 
فصل یكم ـ جرائم علیه محرمانگی داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی
 
مبحث یكم ـ دسترسی غیرمجاز
 

مبحث دوم ـ شنود غیرمجاز

مبحث سوم ـ جاسوسی رایانه‌ای

فصل دوم ـ جرائم علیه صحت و تمامیت داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی

مبحث یكم ـ جعل رایانه‌ای

مبحث دوم ـ تخریب و اخلال در داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی

فصل سوم ـ سرقت و كلاهبرداری مرتبط با رایانه

فصل چهارم ـ جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی

فصل پنجم ـ هتك حیثیت و نشر اكاذیب

فصل ششم ـ مسؤولیت كیفری اشخاص

فصل هفتم ـ سایر جرائم

فصل هشتم ـ تشدید مجازاتها

بخش دوم ـ آئین‌دادرسی

فصل یكم ـ صلاحیت

فصل دوم ـ جمع‌آوری ادله الكترونیكی

مبحث اول ـ نگهداری داده‌ها

مبحث دوم ـ حفظ فوری داده‌های رایانه‌ای ذخیره شده

مبحث سوم ـ ارائه داده‌ها

مبحث پنجم ـ شنود محتوای ارتباطات رایانه‌ای

فصل سوم ـ استناد پذیری ادله الكترونیكی

بخش سوم ـ سایر مقررات

قانون جرایم رایانه ای

بخش یكم ـ جرائم و مجازاتها

فصل یكم ـ جرائم علیه محرمانگی داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی

مبحث یكم ـ دسترسی غیرمجاز

مبحث دوم ـ شنود غیرمجاز

مبحث سوم ـ جاسوسی رایانه‌ای

فصل دوم ـ جرائم علیه صحت و تمامیت داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی

مبحث یكم ـ جعل رایانه‌ای

مبحث دوم ـ تخریب و اخلال در داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی

فصل سوم ـ سرقت و كلاهبرداری مرتبط با رایانه

فصل چهارم ـ جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی

فصل پنجم ـ هتك حیثیت و نشر اكاذیب

فصل ششم ـ مسؤولیت كیفری اشخاص

فصل هفتم ـ سایر جرائم

فصل هشتم ـ تشدید مجازاتها

بخش دوم ـ آئین‌دادرسی

فصل یكم ـ صلاحیت

فصل دوم ـ جمع‌آوری ادله الكترونیكی

مبحث اول ـ نگهداری داده‌ها

مبحث دوم ـ حفظ فوری داده‌های رایانه‌ای ذخیره شده

مبحث سوم ـ ارائه داده‌ها

مبحث پنجم ـ شنود محتوای ارتباطات رایانه‌ای

فصل سوم ـ استناد پذیری ادله الكترونیكی

بخش سوم ـ سایر مقررات