سامانه جستجو قوانین
آیین‌نامه شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیونهای استانی و ملی جبران خسارت ناشی

آیین‌نامه شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیونهای استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت

فصل اول: تعاریف

فصل دوم: تشکیلات 

فصل سوم: شیوه رسیدگی

فصل چهارم: اجرای رأی

فصل پنجم: سایر مقررات