سامانه جستجو قوانین
قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

بخش نخست ـ کلیات

بخش دوم ـ حقوق و تعهدات بیمه‌گر و بیمه‌گذار

بخش سوم ـ حقوق و تعهدات صندوق

بخش چهارم ـ پرداخت خسارت

بخش پنجم ـ تکالیف سایر نهادها و دستگاههای مرتبط

بخش ششم ـ مقررات کیفری

بخش هفتم ـ مقررات نهائی