سامانه جستجو قوانین
قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور

قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور

فصل اول ـ تعاریف

فصل دوم ـ وظایف سازمان و سایر دستگاهها

فصل سوم ـ حدنگاری و نحوه صدور اسناد مالکیت حدنگار

فصل چهارم ـ موارد متفرقه