سامانه جستجو قوانین


جستجو در قوانين و رويه جستجو در عناوين قوانين جستجو در سوالات متداول


قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور

قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور

فصل اول ـ تعاریف

فصل دوم ـ وظایف سازمان و سایر دستگاهها

فصل سوم ـ حدنگاری و نحوه صدور اسناد مالکیت حدنگار

فصل چهارم ـ موارد متفرقه