سامانه جستجو قوانین
قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی

قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی

بخش هشتم ـ آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح 

فصل اول ـ کلیات 

فصل دوم ـ تشکیلات دادسرا و دادگاههای نظامی 

فصل سوم ـ صلاحیت 

فصل چهارم ـ کشف جرم و تحقیقات مقدماتی 

مبحث اول ـ ضابطان نظامی و تکالیف آنان 

مبحث دوم ـ کارشناسی 

مبحث سوم ـ احضار 

مبحث چهارم ـ قرار بازداشت موقت 

مبحث پنجم ـ مرور زمان 

فصل پنجم ـ وکالت در دادسرا و دادگاه نظامی 

فصل ششم ـ ترتیب رسیدگی، صدور و ابلاغ رأی 

فصل هفتم ـ تجدیدنظر و اعاده‌دادرسی 

فصل هشتم ـ اجرای احکام 

فصل نهم ـ زندان‌ ها و بازداشتگاهها‌ی نظامی 

بخش نهم ـ دادرسی الکترونیکی 

بخش دهم ـ آیین دادرسی جرائم رایانه‌ای 

بخش یازدهم ـ آیین‌دادرسی جرائم اشخاص حقوقی 

بخش دوازدهم ـ سایرمقررات