سامانه جستجو قوانین
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

فصل اول- تعاریف، مصادیق و تشکیلات

فصل دوم- پیشگیری از قاچاق

فصل سوم- قاچاق کالاهای مجاز، مجاز مشروط، یارانه‌ای و ارز

فصل چهارم– قاچاق کالاهای ممنوع

فصل پنجم- قاچاق سازمان یافته و حرفه‏‌ای

فصل ششم- جرائم مرتبط

فصل هفتم- مقررات مربوط به دستگاه کاشف و کشف کالا

فصل هشتم- مراجع صالح رسیدگی به جرم قاچاق

فصل نهم- اموال ناشی از قاچاق

فصل دهم- مقررات عمومی