سامانه جستجو قوانین
قانون اعسار

قانون اعسار

‌فصل اول - اعسار در مورد مخارج محاکمه

‌فصل دوم - اعسار در مورد محکوم‌به

‌فصل سوم - مقررات جزائی

‌فصل چهارم - مقررات مختلفه