سامانه جستجو قوانین
آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی

آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی

فصل اول: تعاریف و کلیات

فصل دوم: طرح شکایت و دعوا

فصل سوم:  ارجاع پرونده

فصل چهارم:  ابلاغ الکترونیکی

فصل پنجم:  نیابت قضایی

فصل ششم:  مقررات عمومی و امنیتی