سامانه جستجو قوانین
آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات �

آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

فصل اول ـ تعاریف

فصل دوم ـ صدور اجرائیه

فصل سوم ـ ابلاغ

فصل چهارم ـ ترتیب اجراء

فصل پنجم ـ بازداشت اموال منقول

فصل ششم ـ بازداشت اموال نزد شخص ثالث

فصل هفتم ـ بازداشت اموال غیرمنقول

فصل هشتم ـ ارزیابی

فصل نهم ـ در وثیقه

فصل دهم ـ در مزایده

فصل یازدهم ـ تخلیه و ختم عملیات اجرائی

فصل دوازدهم ـ هزینه‌های اجرائی

فصل سیزدهم ـ شکایت از عملیات اجرائی و طرز رسیدگی به شکایات

فصل چهاردهم ـ امور متفرقه