سامانه جستجو قوانین


جستجو در قوانين و رويه جستجو در عناوين قوانين جستجو در سوالات متداول


قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان

قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان

‌فصل یکم – تعاریف

‌فصل دوم - حقوق پدیدآورنده

‌فصل سوم - ‌مدت حمایت از حق پدیدآورنده و حمایتهای قانونی دیگر

‌فصل چهارم - تخلفات و مجازات‌ها