سامانه جستجو قوانین
قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان

قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان

‌فصل یکم – تعاریف

‌فصل دوم - حقوق پدیدآورنده

‌فصل سوم - ‌مدت حمایت از حق پدیدآورنده و حمایتهای قانونی دیگر

‌فصل چهارم - تخلفات و مجازات‌ها