سامانه جستجو قوانین


جستجو در قوانين و رويه جستجو در عناوين قوانين جستجو در سوالات متداول


قانون مجازات اسلامی

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری
ماده ۲۶۸- سرقت در صورتی که دارای تمام شرایط زیر باشد موجب حد است: 

الف- شیء مسروق شرعاً مالیت داشته باشد. 
ب- مال مسروق در حرز باشد. 
پ- سارق هتک حرز کند. 
ت- سارق مال را از حرز خارج کند. 
ث- هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد. 
ج- سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد. 
چ- ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد. 
ح- مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد. 
خ- سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد. 
د- صاحب مال از سارق نزد مرجع قضائی شکایت کند. 
ذ- صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد. 
ر- مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد. 
ز- مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید. 
ژ- مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد. 

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده