سامانه جستجو قوانین
قانون مجازات اسلامی
كتاب اول ـ كليات 
بخش اول ـ مواد عمومي 
فصل اول ـ تعاريف 
فصل دوم ـ قلمرو اجراي قوانين جزائي در مکان 
فصل سوم ـ قلمرو اجراي قوانين جزائي در زمان 
فصل چهارم ـ قانونی بودن جرائم، مجازات‌ها و دادرسی کیفری
 
بخش دوم ـ مجازات‌ها
 
فصل اول ـ مجازاتهای اصلی
 
فصل دوم ـ مجازاتهای تکمیلی و تبعی
 
فصل سوم ـ نحوه تعیین و اعمال مجازات‌ها
 
فصل چهارم ـ تخفیف مجازات و معافیت از آن
 
فصل پنجم ـ تعویق صدور حکم
 
فصل ششم ـ تعلیق اجرای مجازات
 
فصل هفتم ـ نظام نیمه آزادی
 
فصل هشتم ـ نظام آزادی مشروط
 
فصل نهم ـ مجازاتهای جایگزین حبس
 
فصل دهم ـ مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان
 
فصل یازدهم ـ سقوط مجازات
 
مبحث اول ـ عفو
 
مبحث دوم ـ نسخ قانون
 
مبحث سوم ـ گذشت شاکی
 
مبحث چهارم ـ مرور زمان
 
مبحث پنجم ـ توبه مجرم
 
مبحث ششم ـ اعمال قاعده درأ
 

بخش سوم ـ جرائم
 
فصل اول ـ شروع به جرم
 
فصل دوم ـ شرکت در جرم
 
فصل سوم ـ معاونت در جرم
 
فصل چهارم ـ سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته
 
فصل پنجم ـ تعدد جرم
 
فصل ششم ـ تکرار جرم
 
بخش چهارم ـ شرایط و موانع مسؤولیت کیفری
 
فصل اول ـ شرایط مسؤولیت کیفری
 
فصل دوم ـ موانع مسؤولیت کیفری
 
بخش پنجم ـ ادله اثبات در امور کیفری
 
فصل اول ـ مواد عمومی
 
فصل دوم ـ اقرار
 
فصل سوم ـ شهادت
 
فصل چهارم ـ سوگند
 
فصل پنجم ـ علم قاضی
 
بخش ششم ـ مسائل متفرقه
 
کتاب دوم - حدود
 
بخش اول - مواد عمومی
 
بخش دوم - جرائم موجب حد
 
فصل اول - زنا
 
فصل دوم- لواط، تفخیذ و مساحقه
 
فصل سوم - قوادی
 
فصل چهارم - قذف
 
فصل پنجم- سبّ نبی
 
فصل ششم- مصرف مسکر
 
فصل هفتم- سرقت
 
فصل هشتم- محاربه
 
فصل نهم- بغی و افساد فی الارض
 
کتاب سوم- قصاص
 
بخش اول - مواد عمومی
 
فصل اول- اقسام و تعاریف جنایات
 
فصل دوم- تداخل جنایات
 
فصل سوم- شرایط عمومی قصاص
 
فصل چهارم- راههای اثبات جنایت
 
فصل پنجم- صاحب حق قصاص
 
فصل ششم- شرکت در جنایت
 
فصل هفتم- اکراه در جنایت
 
بخش دوم- قصاص نفس
 

بخش سوم- قصاص عضو
 
فصل اول- موجب قصاص عضو
 
فصل دوم- شرایط قصاص عضو
 
بخش چهارم- اجرای قصاص
 
فصل اول- مواد عمومی
 
فصل دوم- اجرای قصاص نفس
 
فصل سوم- اجرای قصاص عضو
 
کتاب چهارم- دیات
 
بخش اول - مواد عمومی
 
فصل اول - تعریف دیه و موارد آن
 
فصل دوم ـ ضمان دیه
 

فصل سوم ـ راههای اثبات دیه
 
فصل چهارم ـ مسؤول پرداخت دیه
 
فصل پنجم ـ مهلت پرداخت دیه
 
فصل ششم ـ موجبات ضمان
 

فصل هفتم ـ تداخل و تعدد دیات
 
بخش دوم ـ مقادیر دیه
 
فصل اول ـ دیه نفس
 
فصل دوم ـ قواعد عمومی دیه اعضاء
 

فصل سوم - دیه مقدر اعضاء
 
مبحث اول - دیه مو
 
مبحث دوم ـ دیه چشم
 
مبحث سوم ـ دیه بینی
 
مبحث چهارم ـ دیه لاله گوش
 
مبحث پنجم ـ دیه لب
 
مبحث ششم ـ دیه زبان
 
مبحث هفتم ـ دیه دندان
 
مبحث هشتم ـ دیه گردن
 
مبحث نهم ـ دیه فک
 
مبحث دهم ـ دیه دست و پا
 
مبحث یازدهم ـ دیه ستون فقرات، نخاع و نشیمنگاه
 
مبحث دوازدهم ـ دیه دنده و ترقوه
 
مبحث سیزدهم ـ دیه ازاله بکارت و افضاء
 
مبحث چهاردهم - دیه اندام تناسلی و بیضه
 
مبحث پانزدهم ـ دیه پستان
 
فصل چهارم- قواعد عمومی دیه منافع
 
فصل پنجم ـ دیه مقرر منافع
 
مبحث اول- دیه عقل
 
مبحث دوم - دیه شنوایی
 
مبحث سوم - دیه بینایی
 
مبحث چهارم - دیه بویایی
 
مبحث پنجم - دیه چشایی
 
مبحث ششم - دیه صوت و گویایی
 
ماده ۷۰۰- جنایتی که باعث شود مجنیٌ علیه حرفی را به جای حرف دیگر اداء نماید، مانند آنکه به جای حرف «ل»، حرف «ر» تلفظ نماید اگر عرفاً عیب تلقی شود، موجب ارش است. 
 
مبحث هفتم - دیه سایر منافع
 
فصل ششم ـ دیه جراحات
 
فصل هفتم - دیه جنین
 
فصل هشتم - دیه جنایت برمیت
 
فصل اول - جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور
 

فصل دوم - اهانت به مقدسات مذهبی و سوء قصد به مقامات داخلی
 

فصل سوم - سوء قصد به مقامات سیاسی خارجی
 

فصل چهارم - تهیه و ترویج سکه قلب
 

فصل پنجم - جعل و تزویر
 

فصل ششم - محو یا شکستن مهر و پلمپ و سرقت نوشته‌ها از اماکن دولتی
 

فصل هفتم - فرار محبوسین قانونی و اخفای مقصرین
 

فصل هشتم - غصب عناوین و مشاغل
 

فصل نهم - تخریب اموال تاریخی، فرهنگی
 

فصل دهم - تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی
 
فصل یازدهم - ارتشا و ربا و کلاهبرداری
 
فصل دوازدهم - امتناع از انجام وظایف قانونی
 
فصل سیزدهم - تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت
 
فصل چهاردهم - تمرد نسبت به مأمورین دولت
 
فصل پانزدهم - هتک حرمت اشخاص
 
فصل شانزدهم - اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم
 
فصل هفدهم - جرایم علیه اشخاص و اطفال
 
فصل هجدهم - جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی
 
فصل نوزدهم - جرایم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی
 
فصل بیستم - قسم و شهادت دروغ و افشای سر
 
فصل بیست و یکم - سرقت و ربودن مال غیر
 
فصل بیست و دوم - تهدید و اکراه
 
فصل بیست و سوم - ورشکستگی
 
فصل بیست و چهارم - خیانت در امانت
 
فصل بیست و پنجم - احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات
 
فصل بیست و ششم - هتک حرمت منازل و املاک غیر
 
فصل بیست و هفتم - افترا و توهین و هتک حرمت
 
فصل بیست و هشتم - تجاهر به استعمال مشروبات‌الکلی و قماربازی و ولگردی
 
فصل بیست و نهم - جرایم ناشی از تخلفات رانندگی
 

قانون مجازات اسلامی

كتاب اول ـ كليات

بخش اول ـ مواد عمومي

فصل اول ـ تعاريف

فصل دوم ـ قلمرو اجراي قوانين جزائي در مکان

فصل سوم ـ قلمرو اجراي قوانين جزائي در زمان

فصل چهارم ـ قانونی بودن جرائم، مجازات‌ها و دادرسی کیفری

بخش دوم ـ مجازات‌ها

فصل اول ـ مجازاتهای اصلی

فصل دوم ـ مجازاتهای تکمیلی و تبعی

فصل سوم ـ نحوه تعیین و اعمال مجازات‌ها

فصل چهارم ـ تخفیف مجازات و معافیت از آن

فصل پنجم ـ تعویق صدور حکم

فصل ششم ـ تعلیق اجرای مجازات

فصل هفتم ـ نظام نیمه آزادی

فصل هشتم ـ نظام آزادی مشروط

فصل نهم ـ مجازاتهای جایگزین حبس

فصل دهم ـ مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان

فصل یازدهم ـ سقوط مجازات

مبحث اول ـ عفو

مبحث دوم ـ نسخ قانون

مبحث سوم ـ گذشت شاکی

مبحث چهارم ـ مرور زمان

مبحث پنجم ـ توبه مجرم

مبحث ششم ـ اعمال قاعده درأ


بخش سوم ـ جرائم

فصل اول ـ شروع به جرم

فصل دوم ـ شرکت در جرم

فصل سوم ـ معاونت در جرم

فصل چهارم ـ سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته

فصل پنجم ـ تعدد جرم

فصل ششم ـ تکرار جرم

بخش چهارم ـ شرایط و موانع مسؤولیت کیفری

فصل اول ـ شرایط مسؤولیت کیفری

فصل دوم ـ موانع مسؤولیت کیفری

بخش پنجم ـ ادله اثبات در امور کیفری

فصل اول ـ مواد عمومی

فصل دوم ـ اقرار

فصل سوم ـ شهادت

فصل چهارم ـ سوگند

فصل پنجم ـ علم قاضی

بخش ششم ـ مسائل متفرقه

کتاب دوم - حدود

بخش اول - مواد عمومی

بخش دوم - جرائم موجب حد

فصل اول - زنا

فصل دوم- لواط، تفخیذ و مساحقه

فصل سوم - قوادی

فصل چهارم - قذف

فصل پنجم- سبّ نبی

فصل ششم- مصرف مسکر

فصل هفتم- سرقت

فصل هشتم- محاربه

فصل نهم- بغی و افساد فی الارض

کتاب سوم- قصاص

بخش اول - مواد عمومی

فصل اول- اقسام و تعاریف جنایات

فصل دوم- تداخل جنایات

فصل سوم- شرایط عمومی قصاص

فصل چهارم- راههای اثبات جنایت

فصل پنجم- صاحب حق قصاص

فصل ششم- شرکت در جنایت

فصل هفتم- اکراه در جنایت

بخش دوم- قصاص نفس


بخش سوم- قصاص عضو

فصل اول- موجب قصاص عضو

فصل دوم- شرایط قصاص عضو

بخش چهارم- اجرای قصاص

فصل اول- مواد عمومی

فصل دوم- اجرای قصاص نفس

فصل سوم- اجرای قصاص عضو

کتاب چهارم- دیات

بخش اول - مواد عمومی

فصل اول - تعریف دیه و موارد آن

فصل دوم ـ ضمان دیه


فصل سوم ـ راههای اثبات دیه

فصل چهارم ـ مسؤول پرداخت دیه

فصل پنجم ـ مهلت پرداخت دیه

فصل ششم ـ موجبات ضمان


فصل هفتم ـ تداخل و تعدد دیات

بخش دوم ـ مقادیر دیه

فصل اول ـ دیه نفس

فصل دوم ـ قواعد عمومی دیه اعضاء


فصل سوم - دیه مقدر اعضاء

مبحث اول - دیه مو

مبحث دوم ـ دیه چشم

مبحث سوم ـ دیه بینی

مبحث چهارم ـ دیه لاله گوش

مبحث پنجم ـ دیه لب

مبحث ششم ـ دیه زبان

مبحث هفتم ـ دیه دندان

مبحث هشتم ـ دیه گردن

مبحث نهم ـ دیه فک

مبحث دهم ـ دیه دست و پا

مبحث یازدهم ـ دیه ستون فقرات، نخاع و نشیمنگاه

مبحث دوازدهم ـ دیه دنده و ترقوه

مبحث سیزدهم ـ دیه ازاله بکارت و افضاء

مبحث چهاردهم - دیه اندام تناسلی و بیضه

مبحث پانزدهم ـ دیه پستان

فصل چهارم- قواعد عمومی دیه منافع

فصل پنجم ـ دیه مقرر منافع

مبحث اول- دیه عقل

مبحث دوم - دیه شنوایی

مبحث سوم - دیه بینایی

مبحث چهارم - دیه بویایی

مبحث پنجم - دیه چشایی

مبحث ششم - دیه صوت و گویایی

ماده ۷۰۰- جنایتی که باعث شود مجنیٌ علیه حرفی را به جای حرف دیگر اداء نماید، مانند آنکه به جای حرف «ل»، حرف «ر» تلفظ نماید اگر عرفاً عیب تلقی شود، موجب ارش است. 

مبحث هفتم - دیه سایر منافع

فصل ششم ـ دیه جراحات

فصل هفتم - دیه جنین

فصل هشتم - دیه جنایت برمیت

فصل اول - جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور


فصل دوم - اهانت به مقدسات مذهبی و سوء قصد به مقامات داخلی


فصل سوم - سوء قصد به مقامات سیاسی خارجی


فصل چهارم - تهیه و ترویج سکه قلب


فصل پنجم - جعل و تزویر


فصل ششم - محو یا شکستن مهر و پلمپ و سرقت نوشته‌ها از اماکن دولتی


فصل هفتم - فرار محبوسین قانونی و اخفای مقصرین


فصل هشتم - غصب عناوین و مشاغل


فصل نهم - تخریب اموال تاریخی، فرهنگی


فصل دهم - تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی

فصل یازدهم - ارتشا و ربا و کلاهبرداری

فصل دوازدهم - امتناع از انجام وظایف قانونی

فصل سیزدهم - تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت

فصل چهاردهم - تمرد نسبت به مأمورین دولت

فصل پانزدهم - هتک حرمت اشخاص

فصل شانزدهم - اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم

فصل هفدهم - جرایم علیه اشخاص و اطفال

فصل هجدهم - جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی

فصل نوزدهم - جرایم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی

فصل بیستم - قسم و شهادت دروغ و افشای سر

فصل بیست و یکم - سرقت و ربودن مال غیر

فصل بیست و دوم - تهدید و اکراه

فصل بیست و سوم - ورشکستگی

فصل بیست و چهارم - خیانت در امانت

فصل بیست و پنجم - احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات

فصل بیست و ششم - هتک حرمت منازل و املاک غیر

فصل بیست و هفتم - افترا و توهین و هتک حرمت

فصل بیست و هشتم - تجاهر به استعمال مشروبات‌الکلی و قماربازی و ولگردی

فصل بیست و نهم - جرایم ناشی از تخلفات رانندگی