سامانه جستجو قوانین


جستجو در قوانين و رويه جستجو در عناوين قوانين جستجو در سوالات متداول


قانون مجازات اسلامی

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری
ماده ۷۰۲
هر کس مشروبات الکلی را بخرد یا حمل یا نگهداری کند به سه تا شش ماه حبس و یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می‌شود.
 

بررسي ماده در رويه قضايي


قانون مجازات اسلامی - تبصره 3 ماده 703 قانون مجازات اسلامی 1375 بر اساس مواد 47 و 728 قانون مجازات اسلامی 1392 نسخ شده است؛ لذا مجازات نگه‌داری مشروبات الکلی در صورتی که مصداق قاچاق عمده نباشد، قابل تعلیق است.


شماره : 9209970222101017 تاریخ : 1392/10/18

:رای بدوی

در خصوص اتهام آقای م.ب. فرزند م.، 21 ساله، مجرد، باسواد، فاقد سابقه کیفری، دایر به تهیه و توزیع  مشروب الکلی، نظر به گزارش مأمورین انتظامی و اقرار متهم در دادسرا و دادگاه و ملاحظه کیفرخواست دادستان عمل انتسابی به متهم با ماده 702 قانون مجازات اسلامی منطبق است که دادگاه به استناد ماده مزبور متهم را به 6 ماه حبس و 45 ضربه شلاق تعزیری و پرداخت جزای نقدی به میزان 2 برابر ارزش عرفی (تجاری) مشروب مکشوفه (23لیتر) که قیمت زمان کشف توسط اجرای احکام کیفری بررسی و تعیین خواهد شد محکوم می‌گردد و به استناد ماده 25 قانون مجازات اسلامی مجازات حبس محکوم‌علیه به مدت سه سال تعلیق می‌گردد تا در صورت عدم ارتکاب جرایم مندرج در ماده 25 قانون در ایام تعلیق مجازات تعلیقی از پرونده کیفری متهم حذف خواهد شد وگرنه لازم‌الاجراء خواهد شد. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی است.
رئیس شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی شهرری ـ 

:رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص اعتراض و تجدیدنظر خواهی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ری نسبت به بخشی از دادنامه شماره 600106 مورخه 25/2/92صادره از شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی شهرری که به موجب آن مجازات حبس آقای م.ب. که به اتهام تهیه و  توزیع مشروبات الکلی محکوم گردیده تعلیق شده و تجدیدنظرخواه اعلام نموده مطابق تبصره ذیل ماده 703 قانون اصلاحی  مجازات اسلامی تعلیق مجازات مطابق ماده فوق ممنوع می‌باشد؛ با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و اینکه از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه و مؤثری که مطابق شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید مطرح نگردیده است و دادنامه بدوی با توجه به اینکه اولاً مطابق بند ت ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 تعلیق مجازات قاچاق عمده مشروبات الکلی  ممنوع گردیده و اتهام در پرونده پیوست از مصادیق آن می‌باشد. ثانیاً مطابق ماده  728 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 کلیه قوانین مغایر با این قانون از جمله تبصره 3 ماده 703 مرقوم نسخ گردیده است از هر حیث موافق مقررات و موازین قانونی اصدار یافته است، لذا دادگاه مستنداً به بند الف از ماده 257 قانون مارالذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه معترض‌عنه را عیناً تأیید استوار می‌نماید. رأی صادره با لحاظ ماده 248 قانون مرقوم فوق قطعی است.
:رئیس شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه