سامانه جستجو قوانین
قانون آئین دادرسی مدنی

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
ماده ۳۵ ـ وكالت در دادگاهها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است جز آنچه را كه موكل استثناء كرده باشد ، یا توكیل در آن خلاف شرع باشد لیكن در امور زیر باید اختیارات وكیل دروكالتنامه تصریح شود : 
۱ - وكالت راجع به اعتراض به رای ، تجدیدنظر ، فرجام خواهی و اعاده دادرسی . 
۲ - وكالت در مصالحه و سازش . 
۳ - وكالت در ادعای جعل یا انكار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند . 
۴ - وكالت در تعیین جاعل . 
۵ - وكالت در ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور . 
۶ - وكالت در توكیل . 
۷ - وكالت در تعیین مصدق و كارشناس . 
۸ - وكالت در دعوای خسارت . 
۹ - وكالت در استرداد دادخواست یا دعوا . 
۱۰ - وكالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث . 
۱۱ - وكالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث . 
۱۲ - وكالت در دعوای متقابل و دفاع درقبال آن . 
۱۳ - وكالت در ادعای اعسار . 
۱۴ - وكالت در قبول یا رد سوگند . 
تبصره ۱ ـ اشاره به شماره های یادشده دراین ماده بدون ذكر موضوع آن تصریح محسوب نمی شود . 
تبصره - ۲ سوگند ، شهادت ، اقرار ، لعان و ایلاء قابل توكیل نمی باشند . 

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده