سامانه جستجو قوانین
قانون آئین دادرسی مدنی
كتاب اول ـ در امور مدنی 
كلیات 
 
 
باب اول ـ در صلاحیت دادگاه ها
 
 
فصل اول ـ در صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاهها 
 
فصل دوم ـ اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل آن 
 
 
باب دوم ـ وكالت در دعاوی
 
 
باب سوم ـ دادرسی نخستین
 
فصل اول ـ دادخواست
 
مبحث اول ـ تقدیم دادخواست 
 
مبحث دوم ـ شرایط دادخواست 
 
مبحث سوم ـ موارد توقیف دادخواست 
 
مبحث چهارم ـ پیوستهای دادخواست 
 
 
فصل دوم ـ بهای خواسته
 
 
فصل سوم ـ جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی 
 
مبحث اول ـ جریان دادخواست
 
مبحث دوم ـ ابلاغ 
 
مبحث سوم ـ ایرادات و موانع رسیدگی 
 
فصل چهارم ـ جلسه دادرسی
 
 
فصل پنجم ـ توقیف دادرسی و استرداد دعوا و دادخواست
 
 
فصل ششم ـ امور اتفاقی
 
مبحث اول ـ تامین خواسته
 
۲ ـ اقسام تامین 
 
 
 مبحث دوم ـ ورود شخص ثالث
 
 
مبحث سوم ـ جلب شخص ثالث
 
 
 

مبحث چهارم ـ دعوای متقابل
 
 
 

مبحث پنجم ـ اخذ تامین از اتباع دولتهای خارجی
 
فصل هفتم ـ تامین دلیل و اظهارنامه
 
مبحث اول ـ تامین دلیل
 
 
 
مبحث دوم ـ اظهارنامه
 
 
 
 
 فصل هشتم ـ دعاوی تصرف عدوانی ، ممانعت از حق و مزاحمت
 
 

فصل نهم ـ سازش و درخواست آن 
 
مبحث اول ـ سازش
 
مبحث دوم ـ درخواست سازش 
 
 
فصل دهم ـ رسیدگی به دلایل  

مبحث اول ـ كلیات
 
 
مبحث دوم ـ اقرار
 
 
 
 مبحث سوم ـ اسناد
 
الف ـ مواد عمومی
 
 
 ب ـ انكار و تردید
 
 
ج ـ ادعای جعلیت
 
 
د ـ رسیدگی به صحت و اصالت سند
 
 
مبحث چهارم ـ گواهی
 
 
 مبحث پنجم ـ معاینه محل و تحقیق محلی
 
 
مبحث ششم ـ رجوع به كارشناس
 
 
مبحث هفتم ـ سوگند
 
 
مبحث هشتم ـ نیابت قضایی
 
 
فصل یازدهم ـ رای 
 
مبحث اول ـ صدور و انشای رای
 
 
مبحث دوم ـ ابلاغ رای
 
 
مبحث سوم ـ حكم حضوری و غیابی
 
 
مبحث چهارم ـ واخواهی
 
 
مبحث پنجم ـ تصحیح رای
 
 مبحث ششم ـ دادرسی فوری
 
 
باب چهارم ـ تجدیدنظر
 
فصل اول ـ احكام و قرارهای قابل نقض و تجدیدنظر 
 

فصل دوم ـ آراء قابل تجدیدنظر
 
فصل سوم ـ مهلت تجدیدنظر 
 

فصل چهارم ـ دادخواست و مقدمات رسیدگی 
 
فصل پنجم ـ جهات تجدیدنظر 
 
 
باب پنجم ـ فرجامخواهی
 
فصل اول ـ فرجامخواهی در امور مدنی 
 
مبحث اول ـ فرجامخواهی و آرای قابل فرجام 
 
مبحث دوم ـ موارد نقض 
 
مبحث سوم ـ ترتیب فرجامخواهی 
 
مبحث چهارم ـ ترتیب رسیدگی 
 
مبحث پنجم ـ مهلت فرجام خواهی 
 
مبحث ششم ـ اقدامات پس از نقض 
 
مبحث هفتم - فرجام تبعی 
 
 
 فصل دوم ـ اعتراض شخص ثالث
 
فصل سوم ـ اعاده دادرسی 
 
مبحث اول ـ جهات اعاده دادرسی 
 
مبحث دوم ـ مهلت درخواست اعاده دادرسی 
 
مبحث سوم ـ ترتیب درخواست اعاده دادرسی و رسیدگی 
 
باب ششم ـ مواعد
 
فصل اول ـ تعیین و حساب مواعد
 

فصل دوم ـ دادن مهلت و تجدید موعد 
 
باب هفتم ـ داوری
 
باب هشتم ـ هزینه دادرسی و اعسار
 
فصل اول ـ هزینه دادرسی 
 
فصل دوم ـ اعسار از هزینه دادرسی 
 
 
باب نهم ـ مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد
 
 
فصل اول ـ كلیات
 
فصل دوم ـ خسارات 
 
فصل سوم - مستثنیات دِ‌ین
 

قانون آئین دادرسی مدنی

كتاب اول ـ در امور مدنی

كلیات

 
 
باب اول ـ در صلاحیت دادگاه ها

 
فصل اول ـ در صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاهها 

فصل دوم ـ اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل آن 

 
باب دوم ـ وكالت در دعاوی

 
باب سوم ـ دادرسی نخستین

فصل اول ـ دادخواست

مبحث اول ـ تقدیم دادخواست 

مبحث دوم ـ شرایط دادخواست 

مبحث سوم ـ موارد توقیف دادخواست 

مبحث چهارم ـ پیوستهای دادخواست 

 
فصل دوم ـ بهای خواسته

 
فصل سوم ـ جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی 

مبحث اول ـ جریان دادخواست

مبحث دوم ـ ابلاغ 

مبحث سوم ـ ایرادات و موانع رسیدگی 

فصل چهارم ـ جلسه دادرسی

 
فصل پنجم ـ توقیف دادرسی و استرداد دعوا و دادخواست

 
فصل ششم ـ امور اتفاقی

مبحث اول ـ تامین خواسته

۲ ـ اقسام تامین 

 
 مبحث دوم ـ ورود شخص ثالث

 
مبحث سوم ـ جلب شخص ثالث

 
 

مبحث چهارم ـ دعوای متقابل

 
 

مبحث پنجم ـ اخذ تامین از اتباع دولتهای خارجی

فصل هفتم ـ تامین دلیل و اظهارنامه

مبحث اول ـ تامین دلیل

 
 
مبحث دوم ـ اظهارنامه

 
 
 
 فصل هشتم ـ دعاوی تصرف عدوانی ، ممانعت از حق و مزاحمت

 

فصل نهم ـ سازش و درخواست آن 

مبحث اول ـ سازش

مبحث دوم ـ درخواست سازش 

 
فصل دهم ـ رسیدگی به دلایل 


مبحث اول ـ كلیات

 
مبحث دوم ـ اقرار

 
 
 مبحث سوم ـ اسناد

الف ـ مواد عمومی

 
 ب ـ انكار و تردید

 
ج ـ ادعای جعلیت

 
د ـ رسیدگی به صحت و اصالت سند

 
مبحث چهارم ـ گواهی

 
 مبحث پنجم ـ معاینه محل و تحقیق محلی

 
مبحث ششم ـ رجوع به كارشناس

 
مبحث هفتم ـ سوگند

 
مبحث هشتم ـ نیابت قضایی

 
فصل یازدهم ـ رای 

مبحث اول ـ صدور و انشای رای

 
مبحث دوم ـ ابلاغ رای

 
مبحث سوم ـ حكم حضوری و غیابی

 
مبحث چهارم ـ واخواهی

 
مبحث پنجم ـ تصحیح رای

 مبحث ششم ـ دادرسی فوری

 
باب چهارم ـ تجدیدنظر

فصل اول ـ احكام و قرارهای قابل نقض و تجدیدنظر 


فصل دوم ـ آراء قابل تجدیدنظر

فصل سوم ـ مهلت تجدیدنظر 


فصل چهارم ـ دادخواست و مقدمات رسیدگی 

فصل پنجم ـ جهات تجدیدنظر 

 
باب پنجم ـ فرجامخواهی

فصل اول ـ فرجامخواهی در امور مدنی 

مبحث اول ـ فرجامخواهی و آرای قابل فرجام 

مبحث دوم ـ موارد نقض 

مبحث سوم ـ ترتیب فرجامخواهی 

مبحث چهارم ـ ترتیب رسیدگی 

مبحث پنجم ـ مهلت فرجام خواهی 

مبحث ششم ـ اقدامات پس از نقض 

مبحث هفتم - فرجام تبعی 

 
 فصل دوم ـ اعتراض شخص ثالث

فصل سوم ـ اعاده دادرسی 

مبحث اول ـ جهات اعاده دادرسی 

مبحث دوم ـ مهلت درخواست اعاده دادرسی 

مبحث سوم ـ ترتیب درخواست اعاده دادرسی و رسیدگی 

باب ششم ـ مواعد

فصل اول ـ تعیین و حساب مواعد


فصل دوم ـ دادن مهلت و تجدید موعد 

باب هفتم ـ داوری

باب هشتم ـ هزینه دادرسی و اعسار

فصل اول ـ هزینه دادرسی 

فصل دوم ـ اعسار از هزینه دادرسی 

 
باب نهم ـ مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد

 
فصل اول ـ كلیات

فصل دوم ـ خسارات 

فصل سوم - مستثنیات دِ‌ین