سامانه جستجو قوانین
قانون آئین دادرسی مدنی

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
ماده ۱۵۱ ـ درخواست تامین دلیل چه كتبی یا شفاهی باید حاوی نكات زیرباشد : 
۱ ـ مشخصات درخواست كننده و طرف او . 
۲ ـ موضوع دعوایی كه برای اثبات آن درخواست تامین دلیل می شود . 
۳ ـ اوضاع و احوالی كه موجب درخواست تامین دلیل شده است . 

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده