سامانه جستجو قوانین
قانون آئین دادرسی کیفری

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
ماده 177- سایر ترتیبات و قواعد ابلاغ احضاریه و دیگر اوراق قضائی بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی صورت می‌گیرد.

بررسي ماده در رويه قضايي


قانون آئین دادرسی کیفری - اگر متهم سند مجعول را به دادگاه ارائه داده باشد اما دادگاه از این سند استفاده نکرده باشد و مستند دادگاه نبوده باشد در اینصورت جرم استفاده از سند مجعول منتفی است


شماره : تاریخ : 1391/01/01

رای بدوی :

درخصوص اتهام آقای ر. فرند ع. دائر بر جعل سند عادی به نحو الحاق سطری در انتهای قرارداد مورخ 27/11/87 فی مابین نامبرده و شاکی آقای ج. دادگاه با عنایت به محتویات پرونده، کیفرخواست صادره، اقرار و اعتراف صریح متهم به الحاق و عدم اثبات توافق ثانویه به این موضوع و عدم اخذ امضاء مجدد علی رغم ذکر تاریخ 1/8/89 ذیل قرارداد مذکور و سایر قراین و امارات موجود، بزه انتسابی به نامبرده را محرز تشخیص و مستنداً به مواد 10 و 523 و 536 قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت نامبرده به تحمل 6 ماه حبس تعزیری علاوه بر اعلام بی اعتباری و معدومیت آن قسمت از سند که مورد جعل واقع گردیده است، صادر و اعلام می نماید.

همچنین در خصوص اتهام دیگر نامبرده دائر بر استفاده از سند مجعول به نحو ارائه آن به محاکم حقوقی با عنایت به عدم کاربرد و تأثیر آن در رأی اصداری و با رعایت و حاکمیت اصل برائت مستنداً به اصل 37 قانون اساسی و ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری حکم برائت نامبرده [را] از بزه اعلامی صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل رسیدگی تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شبعه 1105 دادگاه عمومی جزائی تهران - عامل

رای تجدیدنظر :

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر. نسبت به دادنامه شماره 353/91 شعبه 1105 دادگاه عمومی تهران در محکومیت وی به تحمل 6 ماه حبس به اتهام جعل سند عادی با عنایت به مجموع محتویات پرونده و توضیحات و مدافعات طرفین در طول جریان دادرسی و لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه و شرایط خاص وی و احراز استحقاق اعمال تخفیف موضوع ماده 2 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و تبدیل 6 ماه حبس وی به 12 میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس مذکور و ابقاء سایر اجزاء دادنامه بدوی و توجهاً به مستندات دادنامه بدوی و این که از سوی تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موثری که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم آورد به عمل نیامده و دادنامه معترض عنه صحیحاً و مطابق مقررات اصدار یافته و مستنداً به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرســی کیــفری ضــمن تــائید حــکم بــه رد اعــتراض تجدیدنظرخواه صادر می گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 39دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه رضایی - شفیعی خورشیدی

قانون آئین دادرسی کیفری - هرگاه اتهام فرد صرفاً حضور در مجالس لهو و لعب باشد نه دایر کردن یا دعوت مردم به این مکانها که در قانون آمده، قاضی می تواند به استناد ارتکاب فعل حرام از طریق حضور در این مجالس، فرد را بمایراه الحکم تعزیر نماید.


شماره : تاریخ : 1390/06/28

رای بدوی :

در خصوص اتهام آقایان و خانم¬ها 1- الف. فرزند ع. 30 ساله 2- م. فرزند ح. 22 ساله 3- س. فرزند ح. 42 ساله 4- م. فرزند س. 30ساله 5- ش. فرزند ر. 37 ساله 6- خانم خ. فرزند ر. 29 ساله 7- ع. فرزند ب. 45 ساله 8- ب. فرزند ع. 23 ساله 9- ن. فرزند الف. 32 ساله 10- ن. فرزند الف. 21 ساله 11- س. فرزند الف. 22 ساله 12- الف. فرزند د. 18 ساله 13- م. فرزند ع. 25 ساله 14- الف. فرزند الف. 27 ساله همگی اهل و ساکنان ... و آزاد به لحاظ صدور قرار قبولی کفالت دایر به ارتکاب فعل حرام از طریق حضور در مجلس لهو و لعب با توجه به محتویات پرونده بالاخص گزارش ضابطان قضائی تحقیقات انجام شده از سوی دادسرانحوه دستگیری متهمان دفاعیات بلاوجه و بعضاً متضمن اقرار متهمان ردیف های هفتم – یازدهم- و دوازدهم در دادگاه به شرح صورت جلسه مورخ 27/6/90- عدم حضور بقیه متهمان در دادگاه و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده ارتکاب بزه معنونه از سوی مشار الیهم محرز تشخیص و مستنداً به مسئله چهارم از مبحث القول فی احکامه و بعض اللواحق از تحریرالوسیله حضرت اما م (ره) حکم به محکومیت متهمان به جز متهم ردیف ... به پرداخت هر کدام پنج میلیون ریال جزای نقدی با احتساب ایام بازداشت قبلی در حق دولت صادر و اعلام می نماید. و در مورد متهم ردیف ... نظربه این که وی شدیداً منکر بزه مذکور بوده و بیان داشته است که قصد ورود به مجلس را داشته و قبل از شرکت در محل (منزل موضوع گزارش ) دستگیر شده است فلذا به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی و حاکمیت قاعده فقهی تدرالحدود بالشبهات مستنداً به ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری و اصل 37 قانون اساسی حکم برائت وی صادر و اعلام می¬گردد این رأی در خصوص متهمان ردیف هفتم- یازدهم و دوازدهم حضوری محسوب و ظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران و درمورد سایر متهمان غیابی بوده و ظرف ده روز از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از انقضا مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه 1090 دادگاه عمومی جزائی تهران

واخواهی :

در خصوص واخواهی آقایان 1-الف. 2- ش. و 3- خ. نسبت به دادنامه شماره 9009972124600774 مورخ 28/6/1390 صادره از سوی این شعبه که به موجب آن در مورد اتهام مشارالیهم دایر به ارتکاب فعل حرام از طریق حضور در مجلس لهو و لعب حکم به پرداخت هر کدام پنج میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت صادر گردیده است با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه نامبردگان در این مرحله از رسیدگی دلیل محکمه پسند که موجبات گسیخته شدن دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ارائه نکرده اند، فلذا مستنداً به ماده 218 قانون آیین دادرسی کیفری رأی غیابی را تائید می نماید . رأی صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه 1090 دادگاه عمومی جزائی تهران

رای تجدیدنظر :

درخصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی 1-س. 2-الف. 3-ع. از دادنامه شماره 600774 مورخه 28/6/90 صادره از شعبه 1090 دادگاه عمومی جزایی که به موجب آن مشارالیهم به اتهام ارتکاب فعل حرام محکوم به پرداخت جزای نقدی به مبلغ پنج میلیون ریال گردیده اند، با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و اینکه از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه و موثری که مطابق شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید، مطرح نگردیده است و دادنامه بدوی از هر حیث موافق مقررات و موازین قانونی اصدار یافته است، لذا دادگاه مستنداً به بند الف از ماده 257 قانون مارالذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه معترض عنه را عیناً تائید و استوار می نماید. رأی صادره با لحاظ ماده 248 قانون مرقوم فوق قطعی است.لیکن در خصوص اعتراض 1-ن. 2-ن. 3-ب. با توجه به اینکه دادنامه بدوی نسبت به ایشان غیابی بوده اعتراض، واخواهی تلقی می گردد که باید بدواً نسبت به این موضوع در محکمه بدوی رسیدگی شود.

رئیس شعبه 21دادگاه تجدیدنظر استان - مستشار دادگاه