سامانه جستجو قوانین
قانون آئین دادرسی کیفری
بخش اول- کلیات
 
فصل اول- تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن
 
فصل دوم - دعوای عمومی و دعوای خصوصی
 
بخش دوم- کشف جرم و تحقیقات مقدماتی 
فصل اول- دادسرا و حدود صلاحیت آن
 
فصل دوم - ضابطان دادگستری و تکالیف آنان 
فصل سوم - وظایف و اختیارات دادستان
 
فصل چهارم - وظایف و اختیارات بازپرس
 
مبحث اول - اختیارات  بازپرس و حدود آن
 
مبحث دوم- صلاحیت بازپرس
 
فصل پنجم - معاینه محل، تحقیق محلی، بازرسی و کارشناسی
 
فصل ششم - احضار و تحقیق از متهم، شهود و مطلعان
 
مبحث اول - احضار، جلب و تحقیق از متهم
 
مبحث دوم - احضار و تحقیق از شهود و مطلعان
 
فصل هفتم - قرارهای تأمین و نظارت قضائی
 
فصل هشتم- اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقیقات
 
فصل نهم- تحقیقات مقدماتی جرائم اطفال و نوجوانان
 
فصل دهم- وظایف و اختیارات دادستان کل کشور
 
بخش سوم- دادگاه‌های کیفری، رسیدگی و صدور رأی
 
فصل اول- تشکیلات و صلاحیت دادگاههای کیفری
 
فصل دوم- رسیدگی به ادله اثبات
 
فصل سوم- رسیدگی در دادگاه‌های کیفری
 
مبحث اول- کیفیت شروع به رسیدگی
 
مبحث دوم- ترتیب رسیدگی
 
مبحث سوم- صدور رأی
 
فصل چهارم- رسیدگی در دادگاه کیفری یک
 
مبحث اول- مقدمات رسیدگی
 
مبحث دوم- ترتیب رسیدگی
 
مبحث سوم- صدور رأی
 
فصل پنجم- رأی غیابی و واخواهی
 
فصل ششم- رسیدگی در دادگاه اطفال و نوجوانان
 
مبحث اول- تشکیلات
 
مبحث دوم- ترتیب رسیدگی
 
فصل هفتم- احاله
 
فصل هشتم- رد دادرس
 
بخش چهارم- اعتراض به آراء
 
فصل اول- کلیات
 
فصل دوم- کیفیت رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان
 
فصل سوم- کیفیت رسیدگی دیوان عالی کشور
 
فصل چهارم- اعاده دادرسی
 
بخش پنجم- اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی
 
فصل اول- کلیات
 
فصل دوم- اجرای مجازات حبس
 
فصل سوم- اجرای محکومیت‌های مالی
 
فصل چهارم- اجرای سایر احکام کیفری
 
فصل پنجم- اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی
 
بخش ششم- هزینه دادرسی
 
بخش هفتم- سایر مقررات
 

قانون آئین دادرسی کیفری

بخش اول- کلیات

فصل اول- تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن

فصل دوم - دعوای عمومی و دعوای خصوصی

بخش دوم- کشف جرم و تحقیقات مقدماتی

فصل اول- دادسرا و حدود صلاحیت آن

فصل دوم - ضابطان دادگستری و تکالیف آنان

فصل سوم - وظایف و اختیارات دادستان

فصل چهارم - وظایف و اختیارات بازپرس

مبحث اول - اختیارات  بازپرس و حدود آن

مبحث دوم- صلاحیت بازپرس

فصل پنجم - معاینه محل، تحقیق محلی، بازرسی و کارشناسی

فصل ششم - احضار و تحقیق از متهم، شهود و مطلعان

مبحث اول - احضار، جلب و تحقیق از متهم

مبحث دوم - احضار و تحقیق از شهود و مطلعان

فصل هفتم - قرارهای تأمین و نظارت قضائی

فصل هشتم- اقدامات بازپرس و دادستان پس از ختم تحقیقات

فصل نهم- تحقیقات مقدماتی جرائم اطفال و نوجوانان

فصل دهم- وظایف و اختیارات دادستان کل کشور

بخش سوم- دادگاه‌های کیفری، رسیدگی و صدور رأی

فصل اول- تشکیلات و صلاحیت دادگاههای کیفری

فصل دوم- رسیدگی به ادله اثبات

فصل سوم- رسیدگی در دادگاه‌های کیفری

مبحث اول- کیفیت شروع به رسیدگی

مبحث دوم- ترتیب رسیدگی

مبحث سوم- صدور رأی

فصل چهارم- رسیدگی در دادگاه کیفری یک

مبحث اول- مقدمات رسیدگی

مبحث دوم- ترتیب رسیدگی

مبحث سوم- صدور رأی

فصل پنجم- رأی غیابی و واخواهی

فصل ششم- رسیدگی در دادگاه اطفال و نوجوانان

مبحث اول- تشکیلات

مبحث دوم- ترتیب رسیدگی

فصل هفتم- احاله

فصل هشتم- رد دادرس

بخش چهارم- اعتراض به آراء

فصل اول- کلیات

فصل دوم- کیفیت رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان

فصل سوم- کیفیت رسیدگی دیوان عالی کشور

فصل چهارم- اعاده دادرسی

بخش پنجم- اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی

فصل اول- کلیات

فصل دوم- اجرای مجازات حبس

فصل سوم- اجرای محکومیت‌های مالی

فصل چهارم- اجرای سایر احکام کیفری

فصل پنجم- اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی

بخش ششم- هزینه دادرسی

بخش هفتم- سایر مقررات