سامانه جستجو قوانین
‌قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
‌ماده 1 - در هر مورد که کسی برای خارج کردن مال منقول از تصرف متصرف بدون رضایت
او اقدام کند و یا مزاحم استفاده متصرف گردد مأمورین‌شهربانی و ژاندارمری هر یک در
حوزه استحفاظی خود مکلفند به درخواست شاکی از مزاحمت و اقداماتی که برای تصرف
عدوانی می‌شود جلوگیری‌نمایند اگرچه عمل مزبور به استناد ادعای حقی نسبت به آن مال
باشد.

بررسي ماده در رويه قضايي


‌قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی - شكايت تصرف عدواني پس از صدور دستور رفع مزاحمت - شكايت رفع مزاحمت عليه محكوم له دعوي تصرف عدواني


شماره : تاریخ : 15/9/1343

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

293               شماره 24هفته دادگستري صفحه 366

شخصي باستناد تصرفات خوددر قطعه زميني تقاضاي رفع مزاحمت مشتكي عنه را نموده و دادسرا با توجه بسبق تصرفات وي دستوررفع مزاحمت بنفع شاكي صادر كرده است ، مشتكي عنه در مهلت قانوني و با رعايت ماده 2 قانون جلوگيري از تصرف عدواني مصوب ارديبهشت ماه 1309 مبادرت بتقديم عرضحال تصرف عدواني عليه شاكي رفع مزاحمت نموده و تقاضاي رسيدگي مينمايد.با توجه بماده 4قانون مذكوروظيفه دادسرا در اين مورد چيست ؟
با توجه بماده 4 قانون جلوگيري از تصرف عدواني كه در ذيل درج ميگردد:
ماده 4 در مورد مواد 1و2 پس از اينكه مال در تصرف متصرف اول ايقاء يا مجددا" بترف او داده شده و يا رفع مزاحمت از متصرف گرديد ديگر مدعي العموم يا ساير مامورين مذكور در فوق نميتوانند آنرا از تصرف او خارج كرده يا تصميمي مخالف تصميم سابق خود اتخاذ كنند.
در مورد سئوال فوق كميسيون مشورتي آئين دادرسي مدني اداره حقوقي در جلسه مورخ 15/9/1343چنين اظهارنظر نموده است :
مقصود از ماده 4 قانون جلوگيري از تصرف عدواني اينست كه اگر دادستان يا ساير مامورين مذكور درمادتين 1و2قانون مزبور بشكايت شاكي رسيدگي و اظهارنظر نمايند ديگر نميتوانندنظريه خود را تغير داده و در همان دعوي و پروندهاظهارعقيده مخالف با نظريه سابق خود بنمايند ولي اگر در دعوي رفع مزاحمت رسيدگي و بنفع شاكي اظهار نظر شده باشد اين امر مانع نخواهد بوداز اينكه بشكايت رفع تصرف عدواني مشتكي عنه سابق اگر در موعد قانوني عنوان شده باشد رسيدگي گردد.زيرا دردعوي رفع مزاحمت بنحوه تصرف رسيدگي نمي شودوممكن است تصرف متصرف عدواني باشد.

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي يداله اميني

113