سامانه جستجو قوانین
‌قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
‌ماده 4 - رسیدگی و اظهار نظر مراجع مذکور در ماده 2 تابع تشریفات قانون آیین
دادرسی مدنی نمی‌باشد، ولی مرجع رسیدگی‌کننده وقتی رأی به نفع‌خواهان می‌دهد که به
وسایل مقتضی احراز کند مورد دعوی را که در تصرف خواهان بوده خوانده عدواناً متصرف
شده یا مزاحمت یا ممانعت از استفاده‌از حق خواهان نموده است.
‌هر یک از طرفین دعوی برای اقامه دلیل مهلت بخواهد مرجع رسیدگی‌کننده می‌تواند برای یک بار و حداکثر پانزده روز مهلت بدهد مگر آن که به‌تشخیص مرجع مذکور آن دلیل مؤثر در دعوی نباشد و یا تقاضا به منزله اطاله رسیدگی صورت گرفته باشد.

بررسي ماده در رويه قضايي


‌قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی - تجديدنظر در دستور رفع مزاحمت در دادسرا


شماره : تاریخ : 12/9/1343

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

292              شماره 23هفته دادگستري صفحه 354

پاسگاه ژاندارمري بشكايت شاكي در زمينه درخواست رفع مزاحمت رسيدگي نموده بداسرا گزارش ميدهد كه سبق تصرف شاكي درزمين موضوع اختلاف و مزاحمت مشهود و علني مشتكي عنه در تاريخ تنظيم گزارش محرز و مسلم است .دادسرا بمنظور تكميل تحقيقات توضيحات بيشتري خواسته و پاسگاه با بيان روشن تر وقاطع تري مراتب فوق را مجددا" تاييد كرده است ، داسرا با احراز سبق تصرف شاكي و مزاحمت مشهود و علني مشترك عنه دستور رفع مزاحمت صادر مينمايد.چنانچه در اين قبيل موارد دلائلي اقامه شود كه گزارشات ژاندارمري برخلاف واقع بوده ، دادسرا چه تكليفي خواهد داشت ؟
با توجه بماده 4 قانون جلوگيري از تصرف عدواني كه در ذيل درج ميگردد:
ماده 4 در مورد مواد 1و2 پس از اينكه مال در تصرف متصرف اول ايقاء يا مجددا" بتصرف او داده شده يا رفع مزاحمت از متصرف گرديد ديگر مدعي العموم يا ساير مامورين مذكور در مواد فوق نميتوانند آن را از تصرف او خارج كرده يا تصميمي مخالف تصميم سابق خود اتخاذ كنند.
در مورد سئوال فوق كميسيون مشورتي آئين دادرسي مدني اداره حقوقي در جلسه مورخ 12/9/1343 چنين اظهارنظر كرده است :
در پرونده هاي رفع تصرف عدواني يارفع مزاحمت كه دردادسرامطرح ميشود بايد قبل از اظهارنظر نسبت بصحت شكايت رسيدگي شودولي بهرحال پس از صدور دستور بر رفع مزاحمت ديگر رسيدگي مجدد دادسرا بر طبق ماده 4قانون جلوگيري ازتصرف عدواني موردنخواهد داشت و كسيكه راي دادرا را بضرر خود ميداند اگر حقي براي خودقائل باشد ميتواند درماهيت امربدادگاه صالح مراجعه نمايد.

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي يداله اميني

113

‌قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی - شكايت تصرف عدواني پس از صدور دستور رفع مزاحمت - شكايت رفع مزاحمت عليه محكوم له دعوي تصرف عدواني


شماره : تاریخ : 15/9/1343

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

293               شماره 24هفته دادگستري صفحه 366

شخصي باستناد تصرفات خوددر قطعه زميني تقاضاي رفع مزاحمت مشتكي عنه را نموده و دادسرا با توجه بسبق تصرفات وي دستوررفع مزاحمت بنفع شاكي صادر كرده است ، مشتكي عنه در مهلت قانوني و با رعايت ماده 2 قانون جلوگيري از تصرف عدواني مصوب ارديبهشت ماه 1309 مبادرت بتقديم عرضحال تصرف عدواني عليه شاكي رفع مزاحمت نموده و تقاضاي رسيدگي مينمايد.با توجه بماده 4قانون مذكوروظيفه دادسرا در اين مورد چيست ؟
با توجه بماده 4 قانون جلوگيري از تصرف عدواني كه در ذيل درج ميگردد:
ماده 4 در مورد مواد 1و2 پس از اينكه مال در تصرف متصرف اول ايقاء يا مجددا" بترف او داده شده و يا رفع مزاحمت از متصرف گرديد ديگر مدعي العموم يا ساير مامورين مذكور در فوق نميتوانند آنرا از تصرف او خارج كرده يا تصميمي مخالف تصميم سابق خود اتخاذ كنند.
در مورد سئوال فوق كميسيون مشورتي آئين دادرسي مدني اداره حقوقي در جلسه مورخ 15/9/1343چنين اظهارنظر نموده است :
مقصود از ماده 4 قانون جلوگيري از تصرف عدواني اينست كه اگر دادستان يا ساير مامورين مذكور درمادتين 1و2قانون مزبور بشكايت شاكي رسيدگي و اظهارنظر نمايند ديگر نميتوانندنظريه خود را تغير داده و در همان دعوي و پروندهاظهارعقيده مخالف با نظريه سابق خود بنمايند ولي اگر در دعوي رفع مزاحمت رسيدگي و بنفع شاكي اظهار نظر شده باشد اين امر مانع نخواهد بوداز اينكه بشكايت رفع تصرف عدواني مشتكي عنه سابق اگر در موعد قانوني عنوان شده باشد رسيدگي گردد.زيرا دردعوي رفع مزاحمت بنحوه تصرف رسيدگي نمي شودوممكن است تصرف متصرف عدواني باشد.

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي يداله اميني

113