سامانه جستجو قوانین
‌قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
‌ماده 7 - دعاوی مربوط به قطع آب و انشعاب تلفن و جریان گاز و برق و وسائل تهویه و
نقاله (‌از قبیل آسانسور و پله برقی) که مورد استفاده در‌اموال غیر منقول است
مشمول مقررات این قانون می‌باشد مگر این که اقدامات فوق از طرف مؤسسات مربوط اعم
از دولتی یا خصوصی به اجازه قانون‌یا مستند به قرارداد صورت گرفته باشد.

بررسي ماده در رويه قضايي


‌قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی - دعوي تصرف عدواني عليه مستاجر و امين - دعوي مستاجر عليه مستاجر بعنوان تصرف عدواني


شماره : تاریخ : 3/3/1345

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

286              شماره 46هفته دادگستري صفحه 398

در مواردي درباره يك مرتع براي دو نفر، در مورد هريك براي نيمي از سال بطور تناوب ، دو پروانه چراي دام صادر مي گردد باين نحوكه يكي از پروانه هامربوط به فاصله بين اول فرودرين تا پايان شهريور ماه و ديگري مربوط به فاصله بين اول مهرماه تا پايان اسفند ماه ميباشد.هرگاه يكي از دو نفر دارندگان پروانه ، پس ازانقضاي مدت مرتع را تخليه و تحويل ديگري ننمايد قضيه بعنوان تصرف عدواني قابل طرح و رسيدگي مي باشد يا نه ؟
كميسيون مشورتي آئين دادرسي مدني اداره حقوقي در جلسه مورخ 3/3/1345 چنين اظهارنظر كرده است :
بموجب ماده 7 قانون جلوگيري از تصرف عدواني مستاجر پس از انقضاء مدت اجاره و هر امين ديگري درصورت مطالبه مالك ياقائم مقام يا ماذون از طرف او اگر عين مستاجره يا مال امانتي را بتصرف كسي كه حق مطالبه دارد ندهد متصرف عدواني محسوب است و در مورد سئوال كه پروانه چراي دام و تعليف زمستاني بنام كسي صادر گرديده ولي دارنده پروانه چراي دام زمستاني با انقضاء موعد حاضر بتخليه و تحويل مرتع نباشد تصرف مزبور بدون اذن مالك يا قائم مقام او تصرف عدواني محسوب است ودارنده پروانه چراي تابستاني كه ماذون بتصرف از طرف مالك ميباشد ميتواند برطبق مقررات ماده 7 قانون جلوگيري از تصرف عدواني شكايت نمايد و احكاميكه باستناد قانون جلوگيري ازتصرف عدواني صادر گرديده بر طبق ذيل ماده 2 قانون مزبور قابل اجراميباشدو با فوريت امر متناسب است .

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي يداله اميني

113