سامانه جستجو قوانین
‌قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
‌ماده 15 - آرایی که به موجب مقررات این قانون از طرف دادسرای شهرستان و یا دادگاه
بخش مستقل و یا دادگاه سیار به قائم‌مقامی دادستان صادر‌می‌شود ظرف ده روز از
تاریخ ابلاغ قابل رسیدگی پژوهشی در دادگاه شهرستان محل وقوع مال غیر منقول
می‌باشد. رسیدگی پژوهشی خارج از نوبت و‌بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی به
عمل خواهد آمد رأی دادگاه شهرستان قطعی است.
‌تبصره - در صورتی که رأی مبنی بر تصرف عدوانی و یا مزاحمت یا ممانعت از حق باشد بلافاصله به دستور مرجع صادرکننده به وسیله مأمورین‌انتظامی اجرا خواهد شد و درخواست رسیدگی پژوهشی مانع اجرای آن نخواهد بود.

بررسي ماده در رويه قضايي


‌قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی - پژوهش از حكم رفع تصرف عدواني - ترتيب رسيدگي پژوهشي حكم رفع تصرف عدواني - شكل دادخواست پژوهشي در دعوي تصرف عدواني


شماره : تاریخ : 9/7/1354

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

288               شماره 152هفته دادگستري صفحه 9

چون در ماده 15 قانون اصلاح قانون جلوگيري از تصرف عدواني مصوب 1352 مقرر شده رسيدگي پژوهشي به آراي صادره از طرف دادسراي شهسرتان يا دادگاه بخش مستقل يا دادگاه سياربدون رعايت تشريفات آئين دادرس مدني بعمل مي آيد.آيا اين عدم رعايت تشريفات شامل جريان تبادل لوايح نيز ميوشد يا نه ؟ و اجراي مفادماده 497 قانون آيني دادرسي مدني كه راجع به ترتيب ريسيدگي پژوهشي است چگونه خواهد بود؟
اداره حقوقي بر حسب سابقه اظهارنظر كميسيون مشورتي مربوط، پاسخ سئوال بالا را در تاريخ 9/7/1354 چنين اعلام داشته است :
با تصريح مقنن در ماده 15 قانون جديدجلوگيري از تصرف عدواني باينكه رسيدگي پژوهشي خارج از نوبت و بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني بعمل خواهد آمد نيازي بدادخواست چاپي نيست و تبادل لوايح انجام نميشود ودرخواست پژوهش ذيل راي مورد شكايت بلااشكال است و هزينه دادرسي تعلق نميگيرد و اگر دادگاه تعيي وقت دادرسي و دعوت اصحاب دعوي را لازم بداند با تعيين وقت خارج از نوبت در حدود ماده 128قانون آئين دادرسي مدني عمل خواهد كرد.

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي يداله اميني

113