سامانه جستجو قوانین


جستجو در قوانين و رويه جستجو در عناوين قوانين جستجو در سوالات متداول


قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری
ماده 16 - آن قسمت از قانون ملی شدن ارتباطات تلفنی در سراسر کشور مصوب 25 آذر
ماه 1331 و سایر قوانین و مقررات مربوط که مغایر این‌قانون باشد و اساسنامه شرکت
سهامی تلفن ایران مصوب 16 اسفند ماه 1331 کمیسیون پست و تلگراف و تلفن مجلس شورای
ملی ده روز پس از‌تصویب اساسنامه شرکت ملغی خواهد بود.

‌قانون فوق مشتمل بر شانزده ماده و شانزده تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه 1350.2.14 در جلسه روز شنبه بیست و‌نهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

‌رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی


بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده