سامانه جستجو قوانین
قانون تجارت

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
ماده ۵۳۶- حکم اعلان ورشکستگی و همچنین حکمی که به موجب آن تاریخ توقف تاجر در زمانی قبل از اعلان ورشکستگی تشخیص شود قابل اعتراض است.
 

بررسي ماده در رويه قضايي


قانون تجارت - حيف و ميل اموال ورشكسته وسيله مدير و ناظر - حكم رفع ورشكستگي - قرارداد ارفاقي


شماره : تاریخ : 8/6/1346

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

30               شماره 55 هفته دادگستري صفحه 25

حكم ورشكستگي شخصي صادر شده ، مدير تصفيه با ناظر تباني كرده و پس از وصول مطالبات ، قسمتي از آنرا بطلبكاران داده و بقيه را حيف و ميل كرده اند طلبكاران با اعلام رضايت از ورشكسته تقاضاي صدور حك برفع ورشكستگي را دارند، با توجه بمراتب مذكور دادگاه چه تصميمي بايد اتخاذ نمايد؟
1 آيا بايد حكم رفع ورشكستگي صادر شود؟
2 تكليف اموال ورشكسته كه در توقيف است چه ميشود؟
3 چه وقت بايد به ثبت اسناد نوشتبه شود كه ازاموال ورشكسته رفع بازداشت نمايد؟
4 آيا پس از صدور حكم رفع ورشكستگي ، ورشكسته سابق ميتواند در اموال خود دخل و تصرف نمايد؟

در مورد استعلام فوق كميسيون مشورتي حقوق تجارت اداره حقوقي در جلسه مورخ 8/6/1346 چنين اظهارنظركرده است :
1 در صورتكيه حكم ورشكستگي قطعي شخصي صادر شده باشد ومدير تصفيه و ناظر با يكديگر تباني نمايند و اموال او را حيف وميل كنندبلحاظ امين بودن بعنوان خيانت در امانت قابل تعقيبند.اگر طلبكاران ورشكسته اي كه حكم ورشكستگي اودرمرحله بدوي صادر شده و هنوز آگهي موضوع ماده 536 قانون تجارت راجع باعتراض بحكم ورشكستگي صادر نشده باشد بااعلام رضايت ازورشكسته تقاضاي حكم برفع ورشكستگي را بنمايند دادگاه شهرستان ميتواند طبق مقررات قانون تجارت در صورت ايجاب موضوع حكم اوليه را فسخ و برفع ورشكستگي حكم دهد اما اگر حكم ورشكستگي قطعي شده باشد (با توجه بمواد536تا540 قانون تجارت ) بايستي قرارداد ارفاقي بين تاجر و طلبكاران او منعقت شود(رجوع شود به مواد 479تا503قانون تجارت )واين قراردادبگواهي دادگاه شهرستان برسد.
2 در صورت صدور حكم رفع ورشكستگي پس از قطعي شدن اموال در اختيار ورشكسته قرار ميگيرد و در مورد انعقاد قرارداد ارفاقي وفق قرارداد عمل ميشود .
3 پس از قطعي شدن حكم رفع ورشكستگي باداره ثبت اسناد نوشته ميشود كه از اموال ورشكسته رفع بازداشت نمايندودرمورد انعقاد قرارداد ارفاقي نيز وفق قراردادمطلب لازم باداره ثبت اسناد نوشته ميشود
4 پس از قطعي شدن حكم رفع ورشكستگي ورشكسته سابق ميتواند در اموال خود دخل و تصرف نمايد ودرموردانعقادقراردادارفاقي نيز وفق آن عمل ميشود.

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي يداله اميني

109