سامانه جستجو قوانین
قانون تجارت
باب اول- تجار و معاملات تجارتی
 
باب دوم - دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی
 
فصل اول- دفاتر تجارتی
 
فصل دوم- دفتر ثبت تجارتی
 
باب سوم- شرکتهای تجارتی
 
فصل اول- در اقسام مختلفه شرکتها و قواعد راجعه به آنه
 
‌مبحث اول - شرکت سهامی
 
 کلیات
‌ 
 تشکیل شرکت
‌ 
مقررات جزایی
‌ 
مبحث دوم- شرکت با مسئولیت محدود
 
مبحث سوم- شرکت تضامنی
 
مبحث چهارم- در شرکت مختلط غیر سهامی
 
مبحث پنجم- شرکت مختلط سهامی
 
مبحث ششم- شرکت نسبی
 
مبحث هفتم- شرکت‌های تعاونی تولید و مصرف
 
فصل دوم- در مقررات راجعه به ثبت شرکت‌ها و نشر شرکت‌نامه‌ه
 
فصل سوم- در تصفیه امور شرکت‌ها
 
فصل چهارم – مقررات مختلفه
 
باب چهارم- برات- فته طلب- چک
 
فصل اول- برات
 
مبحث اول- صورت برات
 
مبحث دوم- در قبول و نکول
 
مبحث سوم- در قبولی شخص ثالث
 
مبحث چهارم- در وعده برات
 
مبحث پنجم- ظهرنویسی
 
مبحث ششم- مسئولیت
 
مبحث هفتم- در پرداخت
 
مبحث هشتم- تادیه برات به واسطه شخص ثالث
 
ماده ۲۷۰- هر شخص ثالثی می‌تواند از طرف برات دهنده یا یکی از ظهرنویس‌ها وجه برات اعتراض شده را کارسازی نماید دخالت شخص ثالث و پرداخت وجه باید در اعتراض‌نامه یا در ذیل آن قید شود.
 
مبحث نهم- حقوق و وظایف دارنده برات
 
مبحث دهم- در اعتراض (پروتست(
 
مبحث یازدهم- برات رجوعی
 
مبحث دوازدهم- قوانین خارجی
 
فصل دوم- در فته طلب (سفته(
 
فصل سوم- چک
 
فصل چهارم- در مرور زمان
 
باب پنجم- اسناد در وجه حامل
 
باب ششم- دلالی
 
فصل اول- کلیات
 
فصل دوم- اجرت دلال و مخارج
 
باب هفتم- حق‌العمل کاری (کمیسیون(
 
باب هشتم- قرارداد حمل و نقل
 
باب نهم- قائم مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی
 
باب دهم- ضمانت
 
باب یازدهم- در ورشکستگی
 
فصل اول- در کلیات
 
فصل دوم- در اعلان ورشکستگی و اثرات آن
 
فصل سوم- در تعیین عضو ناظر
 
فصل چهارم- در اقدام به مهر و موم و سایر اقدامات اولیه نسبت به ورشکسته
 
فصل پنجم- در مدیر تصفیه
 
فصل ششم- در وظایف مدیر تصفیه
 
مبحث اول- در کلیات
 
مبحث دوم- در رفع توقیف و ترتیب صورت دارایی
 
مبحث سوم- در فروش اموال و وصول مطالبات
 
مبحث چهارم- در اقدامات تأمینیه
 
مبحث پنجم- در تشخیص مطالبات طلبکاره
 
فصل هفتم- در قرارداد ارفاقی و تصفیه حساب تاجر ورشکسته
 
مبحث اول- در دعوت طلبکارها و مجمع عمومی آنها
 
مبحث دوم- در قرارداد ارفاقی
 
فقره اول- در ترتیب قرارداد ارفاقی
 
فقره دوم- در اثرات قرارداد ارفاقی
 
فقره سوم- در ابطال یا فسخ قرارداد ارفاقی
 
مبحث سوم- در تفریغ حساب و ختم عمل ورشکستگی
 
فصل هشتم- در اقسام مختلفه طلبکارها و حقوق هر یک از آنه
 
مبحث اول- در طلبکارهایی که رهینه منقول دارند
 
مبحث دوم- در طلبکارهایی که نسبت به اموال غیر منقول حق تقدم دارند
 
فصل نهم- در تقسیم بین طلبکارها و فروش اموال منقول
 
فصل دهم- در دعوی استرداد
 
فصل یازدهم- در طرق شکایت از احکام صادره راجع به ورشکستگی
 
باب دوازدهم- در ورشکستگي به تقصير ورشکستگي به تقلب
 
فصل اول- در ورشکستگي به تقصير
 
فصل دوم- ورشکستگي به تقلب
 
فصل سوم- در جنحه و جناياتي که اشخاصي غير از تاجر ورشکسته در امر ورشکستگي مرتکب مي‌شوند
 
فصل چهارم- در اداره کردن اموال تاجر ورشکسته در صورت 
ورشکستگي به تقصير يا به تقلب
 
باب سیزدهم- در اعاده اعتبار
 
باب چهاردهم- اسم تجارتی
 
باب پانزدهم- شخصیت حقوقی
 
فصل اول- اشخاص حقوقی
 
فصل دوم- حقوق و وظایف و اقامتگاه و تابعیت شخص حقوقی
 
باب شانزدهم- مقررات نهایی
 

قانون تجارت

باب اول- تجار و معاملات تجارتی

باب دوم - دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی

فصل اول- دفاتر تجارتی

فصل دوم- دفتر ثبت تجارتی

باب سوم- شرکتهای تجارتی

فصل اول- در اقسام مختلفه شرکتها و قواعد راجعه به آنه

‌مبحث اول - شرکت سهامی

 کلیات
‌

 تشکیل شرکت
‌

مقررات جزایی
‌

مبحث دوم- شرکت با مسئولیت محدود

مبحث سوم- شرکت تضامنی

مبحث چهارم- در شرکت مختلط غیر سهامی

مبحث پنجم- شرکت مختلط سهامی

مبحث ششم- شرکت نسبی

مبحث هفتم- شرکت‌های تعاونی تولید و مصرف

فصل دوم- در مقررات راجعه به ثبت شرکت‌ها و نشر شرکت‌نامه‌ه

فصل سوم- در تصفیه امور شرکت‌ها

فصل چهارم – مقررات مختلفه

باب چهارم- برات- فته طلب- چک

فصل اول- برات
 

مبحث اول- صورت برات
 

مبحث دوم- در قبول و نکول
 

مبحث سوم- در قبولی شخص ثالث
 

مبحث چهارم- در وعده برات
 

مبحث پنجم- ظهرنویسی
 

مبحث ششم- مسئولیت
 

مبحث هفتم- در پرداخت
 

مبحث هشتم- تادیه برات به واسطه شخص ثالث
 

ماده ۲۷۰- هر شخص ثالثی می‌تواند از طرف برات دهنده یا یکی از ظهرنویس‌ها وجه برات اعتراض شده را کارسازی نماید دخالت شخص ثالث و پرداخت وجه باید در اعتراض‌نامه یا در ذیل آن قید شود.
 

مبحث نهم- حقوق و وظایف دارنده برات
 

مبحث دهم- در اعتراض (پروتست(
 

مبحث یازدهم- برات رجوعی
 

مبحث دوازدهم- قوانین خارجی
 

فصل دوم- در فته طلب (سفته(
 

فصل سوم- چک
 

فصل چهارم- در مرور زمان
 

باب پنجم- اسناد در وجه حامل

باب ششم- دلالی

فصل اول- کلیات
 

فصل دوم- اجرت دلال و مخارج
 

باب هفتم- حق‌العمل کاری (کمیسیون(

باب هشتم- قرارداد حمل و نقل

باب نهم- قائم مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی

باب دهم- ضمانت

باب یازدهم- در ورشکستگی

فصل اول- در کلیات
 

فصل دوم- در اعلان ورشکستگی و اثرات آن
 

فصل سوم- در تعیین عضو ناظر
 

فصل چهارم- در اقدام به مهر و موم و سایر اقدامات اولیه نسبت به ورشکسته
 

فصل پنجم- در مدیر تصفیه
 

فصل ششم- در وظایف مدیر تصفیه
 

مبحث اول- در کلیات
 

مبحث دوم- در رفع توقیف و ترتیب صورت دارایی
 

مبحث سوم- در فروش اموال و وصول مطالبات
 

مبحث چهارم- در اقدامات تأمینیه
 

مبحث پنجم- در تشخیص مطالبات طلبکاره
 

فصل هفتم- در قرارداد ارفاقی و تصفیه حساب تاجر ورشکسته
 

مبحث اول- در دعوت طلبکارها و مجمع عمومی آنها
 

مبحث دوم- در قرارداد ارفاقی
 

فقره اول- در ترتیب قرارداد ارفاقی
 

فقره دوم- در اثرات قرارداد ارفاقی
 

فقره سوم- در ابطال یا فسخ قرارداد ارفاقی
 

مبحث سوم- در تفریغ حساب و ختم عمل ورشکستگی
 

فصل هشتم- در اقسام مختلفه طلبکارها و حقوق هر یک از آنه
 

مبحث اول- در طلبکارهایی که رهینه منقول دارند
 

مبحث دوم- در طلبکارهایی که نسبت به اموال غیر منقول حق تقدم دارند
 

فصل نهم- در تقسیم بین طلبکارها و فروش اموال منقول
 

فصل دهم- در دعوی استرداد
 

فصل یازدهم- در طرق شکایت از احکام صادره راجع به ورشکستگی
 

باب دوازدهم- در ورشکستگي به تقصير ورشکستگي به تقلب

فصل اول- در ورشکستگي به تقصير

فصل دوم- ورشکستگي به تقلب

فصل سوم- در جنحه و جناياتي که اشخاصي غير از تاجر ورشکسته در امر ورشکستگي مرتکب مي‌شوند

فصل چهارم- در اداره کردن اموال تاجر ورشکسته در صورت 
ورشکستگي به تقصير يا به تقلب

باب سیزدهم- در اعاده اعتبار

باب چهاردهم- اسم تجارتی

باب پانزدهم- شخصیت حقوقی

فصل اول- اشخاص حقوقی
 

فصل دوم- حقوق و وظایف و اقامتگاه و تابعیت شخص حقوقی
 

باب شانزدهم- مقررات نهایی