سامانه جستجو قوانین


جستجو در قوانين و رويه جستجو در عناوين قوانين جستجو در سوالات متداول


لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری
ماده ۸- طرح اساسنامه باید با قید تاریخ به امضاء مؤسسین رسیده و مشتمل بر مطالب زیر باشد:
۱- نام شرکت.
۲- موضوع شرکت به طور صریح و منجز.
۳- مدت شرکت.
۴- مرکز اصلی شرکت و محل شعب آن اگر تأسیس شعبه مورد نظر باشد.
۵- مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیرنقد آن به تفکیک.
۶- تعداد سهامی بی نام و بانام و مبلغ اسمی آنها و در صورتیکه ایجاد سهام ممتاز مورد نظر باشد تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات اینگونه سهام.
۷- تعیین مبلغ پرداخت شده هر سهم و نحوه مطالبه بقیه مبلغ اسمی هر سهم و مدتی که ظرف آن باید مطالبه شود که به هرحال از پنج سال متجاوز نخواهد بود.
۸- نحوه انتقال سهام با نام.
۹- طریقه تبدیل سهام با نام به سهام بی نام و بالعکس.
۱۰- در صورت پیش بینی امکان صدور اوراق قرضه، ذکر شرایط و ترتیب آن.
۱۱- شرایط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه شرکت.
۱۲- مواقع وترتیب دعوت مجامع عمومی.
۱۳- مقررات راجع به حد نصاب لازم جهت تشکیل مجامع عمومی و ترتیب اداره آنه.
۱۴- طریقه شور و اخذ رأی و اکثریت لازم برای معتبر بودن تصمیمات مجامع عمومی.
۱۵- تعداد مدیران و طرز انتخاب و مدت مأموریت آنها و نحوه تعیین جانشین برای مدیرانی که فوت یا استعفاء می کنند یا محجور یا معزول یا به جهات قانونی ممنوع می گردند.
۱۶- تعیین وظائف و حدود اختیارات مدیران.
۱۷- تعداد سهام تضمینی که مدیران باید به صندوق شرکت بسپارند.
۱۸- قید اینکه شرکت یک بازرس خواهد داشت یا بیشتر و نحوه انتخاب و مدت مأموریت بازرس.
۱۹- تعیین آغاز و پایان سال مالی شرکت و موعد تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و تسلیم آن به بازرسان و به مجمع عمومی سالانه.
۲۰- نحوه انحلال اختیاری شرکت و ترتیب تصفیه امور آن.
۲۱- نحوه تغییر اساسنامه.

بررسي ماده در رويه قضايي


لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت - تبديل شركت سهامي خاص بشركت سهامي عام سال مالي در شركت


شماره : تاریخ : 18/9/1352

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

13              شماره 168 هفته دادگستري صفحه 11

1  تبديل شركت سهامي خاص بشركت سهامي عام .
2  سال مالي در شركت .


شركتهاي سهامي كه در اثر اجراي قانون اصلاحي قانون تجارت مصوب سال 1347 به شركت سهامي خاص تبديل گرديده اند در صورتكيه خواسته باشند مبدل به شركت سهامي عام بشونده چه نوع تشريفات قانوني را بايد انجام دهند و آغاز سال مالي به چه ترتيب است ؟

پاسخ و نظر مشورتي اداره حقوقي در مورد مسئله بالا كه مبناي نظر كميسيون مشورتي حقوق تجارت مورخ 18/9/1352 اتخاذ و اعلام شده چنين است :
در صورتيكه شركتهاي سهامي كه دراثراجراي قانون اصلاح قسمتي ازقانون تجارت مصوب اسفندماه 1347 بشركت سهامي خاص تبديل گرديده بخواهند بشركت سهامي عام تبديل شوند، ضمن دارابودن جميع شرايط مقرر در قانون مزبور، بايد دوسال ازتارخي تبديل آنها از شركت سهامي به شركت سهامي خاص كه درواقع تاريخ تاسيس آن شركت بعنوان شركت خاص تلقي ميشود گذشته باشد.
آغاز سال مالي نظر به بند19 ماده 8و ماده 89 قانون اصلاحي قانون تجارت در اساسنامه معين ميشود.

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي يداله اميني

109