سامانه جستجو قوانین


جستجو در قوانين و رويه جستجو در عناوين قوانين جستجو در سوالات متداول


قانون مدنی

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری

ماده ۱۳۲ کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد.


بررسي ماده در رويه قضايي


قانون مدنی - حريم چاههايي كه در خانه هاحفرميشود


شماره : تاریخ : ۰۵/۱۰/۱۳۴۳

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

3                شماره 23هفته دادگستري صفحه 353

1  حريم چاه
2  حريم چاههايي كه در خانه هاحفرميشود


در ورد چاههاي حفرشده در منازل مسكوني رعايت حريم مقرردر قانون مدني الزامي است يا خير و بوطر كلي در اين قبيل موارد اصل تسليم حاكم است يا قاعده لاضرر؟

با توجه بماده 132 قانون مدني كه در ذيل درج ميگردد:

ماده 132 كسي نميتواند در ملك خود تصرفي كند كه مستلزم تضرر همسايه شود مگر تصرفي كه بقدر متعارف و براي رفع حاجت يا رفع ضرر از خود باشد.
در مورد سئوال فوق كميسيون مشورتي حقوق مدني اداره حقوقي در جلسه مورخ 5/10/1343 چنين اظهارنظركرده است :
اولا" حريم مذكور درقانون مدني مربوط به اراضي موات است و ارتباطي با چاههائي كه درمنازل مسكوني حفرميشودندارد،ثانيا" در خصوص قاعده لاضرر با توجه باصل تسليط بايد باين نكته توجه داشت كه چون برطبق ماده 132قانون مدني كسي نميتوانددرملك خود تصرفي كند كه مستلزم تضرر همسايه شود مگرتصرفي كه بقدرمتعارف و براي رفع حاجت ويارفع ضرر از خودباشد،حفرچاه درمنزل مسكوني نيز اگر بقدر متعارف و براي رفع حاجت يادفع ضررازصاحب خانه باشد ولوموجب تضرر همسايه شودبلااشكال است .

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي يداله اميني

109