سامانه جستجو قوانین
قانون مدنی
مقدمه - در انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم 
 
باب اول - در بیان انواع اموال 
فصل اول - در اموال غیرمنقول
 
فصل دوم - در اموال منقوله
 
فصل سوم - در اموالی که مالک خاص ندارد
 
باب دوم - در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال است
 
فصل اول - در مالکیت

 

فصل دوم - در حق انتفاع

مبحث اول - در عمری و رقبی و سکنی

مبحث دوم - در وقف
 

مبحث سوم - در حق انتفاع از مباحات

فصل سوم - در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام و آثار املاک، نسبت به املاک مجاور

مبحث اول - در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر

مبحث دوم - در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور

مبحث سوم - در حریم املاک

باب اول - در احیای اراضی موات و مباحه

باب دوم - در حیازت مباحات

باب سوم - در معادن

باب چهارم - در اشیای پیداشده و حیوانات ضاله

فصل اول - در اشیای پیداشده

فصل دوم - در حیوانات ضاله

باب پنجم - در دفینه

باب ششم - در شکار

باب اول - در عقود و تعهدات به طور کلی

فصل اول - در اقسام عقود و معاملات

فصل دوم - در شرایط اساسی برای صحت معامله

مبحث اول - در قصد طرفین و رضای آن ها

مبحث دوم - در اهلیت طرفین

مبحث سوم - در مورد معامله

مبحث چهارم - در جهت معامله

فصل سوم - در اثر معاملات

مبحث اول - در قواعد عمومی

مبحث دوم - در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات

مبحث سوم - در اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث

فصل چهارم - در بیان شرایطی که در ضمن عقد می‌شود

مبحث اول - در اقسام شرط

مبحث دوم - در احکام شرط

فصل پنجم - در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است یا معاملات فضولی

فصل ششم - در سقوط تعهدات

مبحث اول - در وفای به عهد

مبحث دوم - در اقاله

مبحث سوم - در ابرا

مبحث چهارم - در تبدیل تعهد

مبحث پنجم - در تهاتر

مبحث ششم - مالکیت مافی‌الذمه

باب دوم - در الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می‌شود

فصل اول - در کلیات

فصل دوم - در ضمان قهری

مبحث اول - در غصب

مبحث دوم - در اتلاف

مبحث سوم - در تسبیب

مبحث چهارم - دراستیفاء

باب سوم - در عقود معینه مختلفه

فصل اول - در بیع

مبحث اول - در احکام بیع

مبحث دوم - در طرفین معامله

مبحث سوم - در مبیع

مبحث چهارم - در آثار بیع

فقره اول - در ملکیت مبیع و ثمن

فقره دوم - در تسلیم

فقره سوم - در ضمان درک

فقره چهارم - در ثمن

مبحث پنجم - در خیارات و احکام راجعه به آن

فقره اول - در خیارات

اول - در خیار مجلس

دوم - در خیار حیوان

سوم - در خیار شرط

چهارم - در خیار تأخیر ثمن

پنجم - در خیار رؤیت و تخلف وصف

ششم - در خیار غبن

هفتم - در خیار عیب

هشتم - در خیار تدلیس

نهم - در خیار تبعض صفقه

دهم - در خیار تخلف شرط

فقره دوم - در احکام خیارات به طور کلی

فصل دوم - در بیع شرط

فصل سوم - در معاوضه

فصل چهارم - در اجاره

مبحث اول - در اجاره اشیاء

مبحث دوم - در اجاره حیوانات

مبحث سوم - در اجاره اشخاص

فقره دوم - در اجاره متصدی حمل و نقل

فصل پنجم - در مزارعه و مساقات

مبحث اول - در مزارعه

مبحث دوم - در مساقات

فصل ششم - در مضاربه
 
فصل هفتم - در جعاله
 
باب سوم - در عقود معینه مختلفه
 
فصل هشتم - در شرکت
 
مبحث اول - در احکام شرکت
 
مبحث دوم - در تقسیم اموال شرکت
 
فصل نهم - در ودیعه
 
مبحث اول - در کلیات
 
مبحث دوم - در تعهدات امین
 
مبحث سوم - در تعهدات امانتگذار
 
فصل دهم - در عاریه
 
فصل یازدهم - در قرض
 
فصل دوازدهم - در قمار و گروبندی
 
فصل سیزدهم - در وکالت
 
مبحث اول - در کلیات
 
مبحث دوم - در تعهدات وکیل
 
مبحث سوم - در تعهدات موکل
 
مبحث چهارم - در طرق مختلفه انقضای وکالت
 
فصل چهاردهم - در ضمان عقدی
 
مبحث اول - در کلیات
 
مبحث دوم - در اثر ضمان بین ضامن و مضمون‌له
 
مبحث سوم - در اثر ضمان بین ضامن و مضمون‌عنه
 
مبحث چهارم - در اثر ضمان بین ضامنین
 
فصل پانزدهم - در حواله
 
فصل شانزدهم - در کفالت
 
فصل هفدهم - در صلح
 
فصل هجدهم - در رهن
 
فصل نوزدهم - در هبه
 
قسمت سوم - در اخذ به شفعه
 
قسمت چهارم - در وصایا و ارث
 
باب اول - در وصایا
 
فصل اول - در کلیات
 
فصل دوم - در موصی
 
فصل سوم - در موصی‌به
 
فصل چهارم - در موصی‌له
 
فصل پنجم - در وصی
 
باب دوم - در ارث
 
فصل اول - در موجبات ارث و طبقات مختلفه وراث
 
فصل دوم - در تحقق ارث
 
فصل سوم - در شرایط و جمله از موانع ارث
 
فصل چهارم - در حجب
 
فصل پنجم - در فرض و صاحبان فرض
 
فصل ششم - در سهم‌الارث طبقات مختلفه وراث
 
مبحث اول - در سهم‌الارث وراث طبقه اولی
 
مبحث دوم - در سهم‌الارث وراث طبقه دوم
 
مبحث سوم - در سهم‌الارث وراث طبقه سوم
 
مبحث چهارم - در میراث زوج و زوجه
 
کتاب سوم - در مقررات مختلفه
 
جلددوم
 
دراشخاص
 
کتاب اول - در کلیات
 
کتاب ۲ - در تابعیت
 
کتاب سوم - در اسناد سجل احوال
 
کتاب چهارم - در اقامتگاه
 
کتاب پنجم - در غایب مفقودالاثر
 
کتاب ششم - در قرابت
 
کتاب هفتم - در نکاح و طلاق
 
باب اول - در نکاح
 
فصل اول - در خواستگاری
 
فصل دوم - قابلیت صحی برای ازدواج
 
فصل سوم - در موانع نکاح
 
فصل چهارم - شرایط صحت نکاح
 
فصل پنجم - وکالت در نکاح
 
فصل ششم - در نکاح منقطع
 
فصل هفتم - در مهر
 
فصل هشتم - در حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر
 
باب دوم - در انحلال عقد نکاح
 
فصل اول - در مورد امکان فسخ نکاح
 
فصل دوم - در طلاق
 
مبحث اول - در کلیات
 
مبحث دوم - در اقسام طلاق
 
مبحث سوم - در عده
 
کتاب هشتم - در اولاد
 
باب اول - در نسب
 
باب دوم - در نگاهداری و تربیت اطفال
 
باب سوم - در ولایت قهری پدر و جد پدری
 
کتاب نهم - در خانواده
 
فصل اول - در الزام به انفاق
 
کتاب دهم - در حجر و قیمومت
 
فصل اول - در کلیات
 
باب سوم از کتاب هشتم و مواد بعد مقرر است.
 
فصل دوم - در موارد نصب قیم و ترتیب آن
 
فصل سوم - در اختیارات و وظایف و مسئولیت قیم و حدود آن نظارت مدعی‌العموم در امور صغار و مجانین و اشخاص غیررشید
 
فصل چهارم - در موارد عزل قیم
 
فصل پنجم - در خروج از تحت قیمومت
 
جلدسوم درادله اثبات دعوی
 
کتاب اول - در اقرار
 
باب اول - در شرایط اقرار
 
باب دوم - در آثار اقرار
 
کتاب دوم - در اسناد
 
کتاب سوم - در شهادت
 
باب اول - در موارد شهادت
 
باب دوم - در شرایط شهادت
 
کتاب چهارم - در امارات
 
کتاب پنجم - در قسم
 

قانون مدنی

مقدمه - در انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم

باب اول - در بیان انواع اموال

فصل اول - در اموال غیرمنقول

فصل دوم - در اموال منقوله

فصل سوم - در اموالی که مالک خاص ندارد

باب دوم - در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال است

فصل اول - در مالکیت

فصل دوم - در حق انتفاع

مبحث اول - در عمری و رقبی و سکنی

مبحث دوم - در وقف

مبحث سوم - در حق انتفاع از مباحات

فصل سوم - در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام و آثار املاک، نسبت به املاک مجاور

مبحث اول - در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر

مبحث دوم - در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور

مبحث سوم - در حریم املاک

باب اول - در احیای اراضی موات و مباحه

باب دوم - در حیازت مباحات

باب سوم - در معادن

باب چهارم - در اشیای پیداشده و حیوانات ضاله

فصل اول - در اشیای پیداشده

فصل دوم - در حیوانات ضاله

باب پنجم - در دفینه

باب ششم - در شکار

باب اول - در عقود و تعهدات به طور کلی

فصل اول - در اقسام عقود و معاملات

فصل دوم - در شرایط اساسی برای صحت معامله

مبحث اول - در قصد طرفین و رضای آن ها

مبحث دوم - در اهلیت طرفین

مبحث سوم - در مورد معامله

مبحث چهارم - در جهت معامله

فصل سوم - در اثر معاملات

مبحث اول - در قواعد عمومی

مبحث دوم - در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات

مبحث سوم - در اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث

فصل چهارم - در بیان شرایطی که در ضمن عقد می‌شود

مبحث اول - در اقسام شرط

مبحث دوم - در احکام شرط

فصل پنجم - در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است یا معاملات فضولی

فصل ششم - در سقوط تعهدات

مبحث اول - در وفای به عهد

مبحث دوم - در اقاله

مبحث سوم - در ابرا

مبحث چهارم - در تبدیل تعهد

مبحث پنجم - در تهاتر

مبحث ششم - مالکیت مافی‌الذمه

باب دوم - در الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می‌شود

فصل اول - در کلیات

فصل دوم - در ضمان قهری

مبحث اول - در غصب

مبحث دوم - در اتلاف

مبحث سوم - در تسبیب

مبحث چهارم - دراستیفاء

باب سوم - در عقود معینه مختلفه

فصل اول - در بیع

مبحث اول - در احکام بیع

مبحث دوم - در طرفین معامله

مبحث سوم - در مبیع

مبحث چهارم - در آثار بیع

فقره اول - در ملکیت مبیع و ثمن

فقره دوم - در تسلیم

فقره سوم - در ضمان درک

فقره چهارم - در ثمن

مبحث پنجم - در خیارات و احکام راجعه به آن

فقره اول - در خیارات

اول - در خیار مجلس

دوم - در خیار حیوان

سوم - در خیار شرط

چهارم - در خیار تأخیر ثمن

پنجم - در خیار رؤیت و تخلف وصف

ششم - در خیار غبن

هفتم - در خیار عیب

هشتم - در خیار تدلیس

نهم - در خیار تبعض صفقه

دهم - در خیار تخلف شرط

فقره دوم - در احکام خیارات به طور کلی

فصل دوم - در بیع شرط

فصل سوم - در معاوضه

فصل چهارم - در اجاره

مبحث اول - در اجاره اشیاء

مبحث دوم - در اجاره حیوانات

مبحث سوم - در اجاره اشخاص

فقره دوم - در اجاره متصدی حمل و نقل

فصل پنجم - در مزارعه و مساقات

مبحث اول - در مزارعه

مبحث دوم - در مساقات

فصل ششم - در مضاربه
 

فصل هفتم - در جعاله
 

باب سوم - در عقود معینه مختلفه
 

فصل هشتم - در شرکت
 

مبحث اول - در احکام شرکت
 

مبحث دوم - در تقسیم اموال شرکت
 

فصل نهم - در ودیعه
 

مبحث اول - در کلیات
 

مبحث دوم - در تعهدات امین
 

مبحث سوم - در تعهدات امانتگذار
 

فصل دهم - در عاریه
 

فصل یازدهم - در قرض
 

فصل دوازدهم - در قمار و گروبندی
 

فصل سیزدهم - در وکالت
 

مبحث اول - در کلیات
 

مبحث دوم - در تعهدات وکیل
 

مبحث سوم - در تعهدات موکل
 

مبحث چهارم - در طرق مختلفه انقضای وکالت
 

فصل چهاردهم - در ضمان عقدی
 

مبحث اول - در کلیات
 

مبحث دوم - در اثر ضمان بین ضامن و مضمون‌له
 

مبحث سوم - در اثر ضمان بین ضامن و مضمون‌عنه
 

مبحث چهارم - در اثر ضمان بین ضامنین
 

فصل پانزدهم - در حواله
 

فصل شانزدهم - در کفالت
 

فصل هفدهم - در صلح
 

فصل هجدهم - در رهن
 

فصل نوزدهم - در هبه
 

قسمت سوم - در اخذ به شفعه
 

قسمت چهارم - در وصایا و ارث
 

باب اول - در وصایا
 

فصل اول - در کلیات
 

فصل دوم - در موصی
 

فصل سوم - در موصی‌به
 

فصل چهارم - در موصی‌له
 

فصل پنجم - در وصی
 

باب دوم - در ارث
 

فصل اول - در موجبات ارث و طبقات مختلفه وراث
 

فصل دوم - در تحقق ارث
 

فصل سوم - در شرایط و جمله از موانع ارث
 

فصل چهارم - در حجب
 

فصل پنجم - در فرض و صاحبان فرض
 

فصل ششم - در سهم‌الارث طبقات مختلفه وراث
 

مبحث اول - در سهم‌الارث وراث طبقه اولی
 

مبحث دوم - در سهم‌الارث وراث طبقه دوم
 

مبحث سوم - در سهم‌الارث وراث طبقه سوم
 

مبحث چهارم - در میراث زوج و زوجه
 

کتاب سوم - در مقررات مختلفه
 

جلددوم

دراشخاص

کتاب اول - در کلیات
 

کتاب ۲ - در تابعیت
 

کتاب سوم - در اسناد سجل احوال
 

کتاب چهارم - در اقامتگاه
 

کتاب پنجم - در غایب مفقودالاثر
 

کتاب ششم - در قرابت
 

کتاب هفتم - در نکاح و طلاق
 

باب اول - در نکاح
 

فصل اول - در خواستگاری
 

فصل دوم - قابلیت صحی برای ازدواج
 

فصل سوم - در موانع نکاح
 

فصل چهارم - شرایط صحت نکاح
 

فصل پنجم - وکالت در نکاح
 

فصل ششم - در نکاح منقطع
 

فصل هفتم - در مهر
 

فصل هشتم - در حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر
 

باب دوم - در انحلال عقد نکاح
 

فصل اول - در مورد امکان فسخ نکاح
 

فصل دوم - در طلاق
 

مبحث اول - در کلیات
 

مبحث دوم - در اقسام طلاق
 

مبحث سوم - در عده
 

کتاب هشتم - در اولاد
 

باب اول - در نسب
 

باب دوم - در نگاهداری و تربیت اطفال
 

باب سوم - در ولایت قهری پدر و جد پدری
 

کتاب نهم - در خانواده
 

فصل اول - در الزام به انفاق
 

کتاب دهم - در حجر و قیمومت
 

فصل اول - در کلیات
 

باب سوم از کتاب هشتم و مواد بعد مقرر است.
 

فصل دوم - در موارد نصب قیم و ترتیب آن
 

فصل سوم - در اختیارات و وظایف و مسئولیت قیم و حدود آن نظارت مدعی‌العموم در امور صغار و مجانین و اشخاص غیررشید
 

فصل چهارم - در موارد عزل قیم
 

فصل پنجم - در خروج از تحت قیمومت
 

جلدسوم درادله اثبات دعوی

کتاب اول - در اقرار
 

باب اول - در شرایط اقرار
 

باب دوم - در آثار اقرار
 

کتاب دوم - در اسناد
 

کتاب سوم - در شهادت
 

باب اول - در موارد شهادت
 

باب دوم - در شرایط شهادت
 

کتاب چهارم - در امارات
 

کتاب پنجم - در قسم