سامانه جستجو قوانین


جستجو در قوانين و رويه جستجو در عناوين قوانين جستجو در سوالات متداول


قانون مدنی

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری
ماده ۸۶۹
حقوق و دیونی که به ترکه‌ی میت تعلق می‌گیرد و باید قبل از تقسیم آن ادا شود از قرار ذیل است:
۱- قیمت کفن میت و حقوقی که متعلق است به اعیان ترکه مثل عینی که متعلق رهن است؛
۲- دیون و واجبات مالی متوفی؛
۳- وصایای میت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثلث با اجازه‌ی آن‌ها.
 

بررسي ماده در رويه قضايي


قانون مدنی - برداشت از حقوق وظيفه ورثه بابت بدهي مورث


شماره : تاریخ : 1/12/1349

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

327               شماره 75هفته دادگستري صفحه 7

آيا بدهي متوفي را ميتوان از حقوق وظيفه وراث برداشت كردياخير؟ با توجه بماده 869 قانون مدني كه در ذيل درج ميگردد:
ماده 869 حقوق و ديوني كه به تركه ميت تعلق ميگيرد و بايد قبل از تقسيم آن اداء شود از قرار ذيل است .
1 قيمت كفن ميت و حقوقي كه متعلق است باعيان تركه مثل عيني كه متعلق رهن است .
2 ديون و واجبات مالي متوفي .
3 وصاياي ميت يا ثلث تركه بدون اجازه ورثه و زياده بر ثلث با اجازه آنها .
در مورد سئوال فوق اداره حقوقي در تاريخ 1/12/1349 چنين پاسخ داده است :
طبق ماده 869 قانون مدني ديون ميت به تركه ميت تعلق ميگيرد و قبل ازتقسيم تركه بايد ديون مزبور تاديه شودوحقوق وظيفه اي كه مطابق مقررات قانون استخدام كشوري بوراث تعلق ميگيردجزء تركه ميت محسوب نميشود تا بدهي ميت از آن محل بنفع طلبكار برداشت شود بنابراين كسر بدهي متوفي از حقوق وظيفه ورثه مجوز قانوني ندارد و چنانچه شخص متوفي طلبي ازحسابداري بابت حقوق ايام حيات خود داشته باشد طلب مزبور جزء تركه اومحسوب ميشود و با رضايت وراث بابت بدهي او قابل پرداخت است ودر صورتيكه وراث بدهي او را منكر باشند مدعي بايد اقامه دعوي نموده وپس از صدور حكم از دادگاه طلب خود را وصول نمايد.

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي يداله اميني

113