سامانه جستجو قوانین


جستجو در قوانين و رويه جستجو در عناوين قوانين جستجو در سوالات متداول


قانون مدنی

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری
ماده ۹۸۰
کسانی که به امور عام‌المنفعه‌ی ایران خدمت یا مساعدت شایانی کرده باشند و همچنین اشخاصی که دارای عیال ایرانی هستند و از او اولاد دارند و یا دارای مقامات عالی علمی و متخصص در امور عام‌المنفعه می‌باشند و تقاضای ورود به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران را مینمایند در صورتی که دولت ورود آن‌ها را به تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران صلاح بداند بدون رعایت شرط اقامت ممکن است با تصویب هیأت وزیران به تابعیت ایران قبول شوند.
 

بررسي ماده در رويه قضايي


قانون مدنی - تابعيت - شراط اقامت براي تحصيل تابعيت در مورد مرد خارجي كه با زن ايراني ازدواج كرده - در عبارت زن ايراني مندرج در قانون منظورفقط تابعيت اصلي زن است


شماره : تاریخ :

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

89                شماره 80هفته دادگستري صفحه 11

منظور از عبارت  عيال ايراني  مندرج در ماده 980 قانون مدني ، تابعيت اصلي زن ميباشد يا تابعيت بعدي او.و اگر تابعيت زوج به زن ايراني تحميل شده باشد ميتوان شوهر خارجي وي را بشرط تقاضاي ورود به تابعيت ايران از شرط اقامت در ايران معاف دانست ؟
نظريه كميسيون حقوق بين الملل :
از اطلاق ماده 990 قانون مدني مبني براينكه (ازاتباع ايران كسيكه خود يا پدرشان موافق مقررات تبديل تابعيت كرده باشند و بخواهند به تابعيت اصليه خود رجوع نمايند بمجرد درخواست به تابعيت ايران قبول خواهند شد مگر آنكه دولت تابعيت آنها ار صلاح نداند0) ميتوان استفاده نمود كه زن ايراني كه طبق ماده 987قانون مذكور تابعيت خارجي باو تحميل شده ميتواند با استفاده از ماده 990قانون مدني درخواست تابعيت ايراني بنمايد. النهايه در مواردي كه تصديق فوق يا سند تفريق ضميمه درخواست اونباشد قبول درخواست او بستگي بنظر دولت دارد.نظر باينكه زوج درخواست تابعيت ايران را نموده تابعيت تحميلي بزوجه از طرفي متزلزل شده و از طرف ديگر شرط اقامت مذكور درماده 979 قانون مدني نيز انحصار باقامات در ايران ندارد چنانچه در همين ماده (مدت اقامت درخارجه براي خدمت دولت ايران درحكم اقامت در خاك ايران است ) با توجه بملاك مزوب رو اينكه درماده 980 نيز داشتن عيال ايراني داراي فرزند بطوراطلاق قيدگرديده و مراد از ايراني كسي است كه تابعيت اصلي او ايراني باشد بنابراين در صورتكيه زوجه درخواست رجوع به تابعيت اصليه خود نمايد معافيت زوج از شرطاقامت مذكور در بند 2ماده 979درحدود ماده 980 قانون مدني بلااشكال است .

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي يداله اميني

110