سامانه جستجو قوانین


جستجو در قوانين و رويه جستجو در عناوين قوانين جستجو در سوالات متداول


قانون مدنی

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری

ماده ۴۸۴ موجر نمی‌تواند در مدت اجاره، در عین مستأجره تغییری دهد که منافی مقصود مستأجر از استیجار باشد.


بررسي ماده در رويه قضايي


قانون مدنی - افراز - افراز ملكي كه در اجاره است و مستاجر نسبت به آن داراي حق كسب و پيشه ميباشد


شماره : تاریخ : 16/7/1354

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

118              شماره 154هفته دادگستري صفحه 9و10

چنانچه د رمالكيت مغازه اي كه در اجاره است دو نفر بالمناصفه شريك باشند ويكي از آنان تقاضاي افراز سهم را بنمايد با عنايت به اينكه براي مستاجر حق كسب و پيشه وجود دارد وا حتمالا" پس از افراز ممكن است مالك سه دانگ بخواهد بوسيله كشيدن ديوار سهم خود را تفكيك نمايد آيا چنين افرازي امكان پذيراست يانه ؟
اداره حقوقي بر حسب نظر كميسيون مشورتي امور حسبي و اجراي احكام كه در تاريخ 16/7/1354 تشكيل شده پاسخ استعلام فوق رابدين شرح اعلام داشته است :
با توجه به مبحث دوم از فصل هشتم قانون مدني ترديدي نيست كه در صورت انطباق مورد با مقررات اين مبحث و شرط مذكور درذيل ماده 591 قانون مدني ، شريك مشاع حق دارد با تقديم دادخواست افراز، تقاضاي تقسيم مال مشاع را بنمايد وبا احرازشرايط از طرف دادگاه صدور حكم افراز مخال فهيچيك ازمقررات موجودنيست وبلااشكال است اما در مورد احداث ديوار باتوجه بماد484قانون مدني كه مقرر داشته موجبر نميتواند در مدت اجاره در عين مستاجره تغييري دهد كه منافي مقصود مستاجر از استجيارباشد، بديهي است كه در مدت اجاره مالك سه دانگ حق احداث ديوارندارد و در نقاطي كه قانون روابط مالك و مستاجر اجرا ميشودپس از انقضاء مدت اجاره نيز همين حكم جاري است زيرا بموجب قانون مزبور تا زمان تخليه مورد اجاره ، رابطه استيجاري بين مالك و مستاجر، كماكان برقرار ميباشد.

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي يداله اميني

110