سامانه جستجو قوانین


جستجو در قوانين و رويه جستجو در عناوين قوانين جستجو در سوالات متداول


قانون مدنی

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری
ماده ۱۲۴۰
قیم نمی‌تواند به سمت قیمومت از طرف مولی‌علیه با خود معامله کند اعم از این که مال مولی‌علیه را به خود منتقل کند یا مال خود را به او انتقال دهد.
 

بررسي ماده در رويه قضايي


قانون مدنی - حجر و قيمومت - انتقال بلاعوض از طرف قيم به مولي عليه - معامله بين قيم و مولي عليه


شماره : تاریخ : 23/10/1343

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

57               شماره 25هفته دادگستري صفحه 7

قيمه صغري تصميم دارد ثمنيه اعياني خود را بلاعوض در يكي ازدفاتر اسناد رسمي بمولي عليه انتقال دهد باتوجه بماده 1240 قانون مدني آياقيمه مي تواند با مولي علهي خود چنين معامله اي را انجام دهد؟
با توجه بماده 1240 قانون مدني كه در ذيل درج ميگردد:
ماده 1240 قيم نميتواند بسمت قيمومت از طرف مولي عليه باخود معامله كند اعم از اينكه مالي مولي عليه رابخود منتقل كند يا مال خود را باو انتقال دهد.
در مورد سئوال فوق كميسيون مشورتي حقوق مدني اداره حقوقي در جلسه مورخ 23/10/1343 چنين اظهارنظر كرده است :
ماده 1240 قانون مدني ناظر بمعاملات معوض است و صلح بلاعوض مشمول ماده مزبور نيست لذادر صورتكيه قيمه ثمنيه اعياني منزل خود رابصلح بلاعوض بمولي عليه خود واگذار كند بلااشكال است .

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي يداله اميني

110