سامانه جستجو قوانین


جستجو در قوانين و رويه جستجو در عناوين قوانين جستجو در سوالات متداول


قانون مدنی

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری
ماده ۶۷۵
موکل باید تمام مخارجی را که وکیل برای انجام وکالت خود نموده است و همچنین اجرت وکیل را بدهد مگر این که در عقد وکالت، طور دیگر مقرر شده باشد.
 

بررسي ماده در رويه قضايي


قانون مدنی - وكيل در توكيل - حق الوكاله وكيل با واسطه


شماره : تاریخ : 25/8/1344

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري

361              شماره 39هفته دادگستري صفحه 266

در موردي كه با استفاده از حق توكيل غير، وكيل مع الواسطه اي از طرف وكيل بلاواسطه انتخاب مي گردد پرداخت حق الوكاله اوبعهده كيست ؟
با توجه بماده 675 قانون مدني كه در ذيل درج ميگردد:
ماد675 موكل بايد تما مخارجي را كه وكيل براي انجام وكالت خود نموده است و همچنين اجرت وكيل را بدهد مگر اينكه در عقد وكالت طور ديگر مقرر شده باشد.
در مورد سئوال فوق كميسيون مشورتي آئين دادرسي مدني اداره حقوقي در جلسه مورخ 25/8/1344 چنين اظهارنظر كرده است :
اگر وكيلي با استفاده از حق توكيل غيربراي موكل خودوكيل تعيين كند وكيل مع الواسطه در صورت انجام موضوع وكالت بايد براي مطالبه حق الوكاله طبق ماده 675 قانون مدني بموكل مراجعه كند و رجوع بوكيل بلاواسطه در اينمورد مجوز ندارد.

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه
مسائل مدني ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري
ازانتشارات دفترتحقيقات ومطالعات وزارت دادگستري
باهمكاري آقايان محمودسلجوقي يداله اميني

114